Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 26.martāNr. 15

protokols Nr. 7, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523
„Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 69 (5129)) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 10. un 12.punktu.

2. Aizstāt visos saistošajos noteikumos vārdus „Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa” (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Atbalsta saņemšanai bērna likumīgais pārstāvis iesniedz domē iesniegumu (2.pielikums) par to, ka bērns saņems pakalpojumu privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu un juridiskās personas reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno apliecinājumu no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam.”

4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas atbildīgais speciālists pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu 2. un 3.punktā, un piecu darba dienu laikā sagatavo rīkojumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa elektroniski informē privāto izglītības iestādi, bērna likumīgo pārstāvi un domes Centralizēto grāmatvedību.”

5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Pašvaldība var pārtraukt izmaksāt līdzfinansējumu bērna likumīgajam pārstāvim pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē šādos gadījumos:

11.1. ja bērna likumīgais pārstāvis vienu reizi ir atteicies no vietas pašvaldības piedāvātajā pašvaldības izglītības iestādē, kura ir bērna likumīgā pārstāvja iesniegumā norādītā pašvaldības izglītības iestāde vai bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā pašvaldības izglītības iestāde;

11.2. ja bērna likumīgais pārstāvis vienu reizi ir atteicies no vietas pašvaldības piedāvātajā pašvaldības izglītības iestādē, kura ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā likumīgā pārstāvja izvēlētā privātā izglītības iestāde.”

6. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Ja bērna likumīgais pārstāvis nepiekrīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pašvaldības izglītības iestādē un vēršas ar iesniegumu domē, tad domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa pārbauda iesnieguma atbilstību šo saistošo noteikumu 13.punktam, un 5 darba dienu laikā sagatavo rīkojumu par atbalsta izmaksas turpināšanu vai atteikumu turpināt pašvaldības atbalsta izmaksu. Par pieņemto lēmumu domes izpilddirektors informē privāto izglītības iestādi, bērna likumīgo pārstāvi un domes Centralizēto grāmatvedību.”

7. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad Bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem Bērna likumīgais pārstāvis Pakalpojumu sniedzēju rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 (sešdesmit) dienām kalendārā gada laikā.”

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.pielikuma 3.4.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „4.5.3.apakšpunktos” ar skaitli un vārdu „4.5.2.apakšpunktos”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.15

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Nodrošināt atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 10. un 12.punktiem;

1.2. saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi uzlabot pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību Jūrmalas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem;

1.3. saistošo noteikumu 5.punkts paredz iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu arī ģimenēm, kuru bērns jau apmeklē privāto izglītības iestādi; 6.punkts samazina lēmuma pieņemšanas termiņu; 12.punkts precizē gadījumu, kādā vecāki iesniedz iesniegumu par atteikšanos no vietas pašvaldības izglītības iestādē; 3.pielikuma 2.3.apakšpunkta precizēšana nodrošina atbilstību ārējam normatīvam aktam.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. saņemti privāto izglītības iestāžu un to izglītojamo vecāku ieteikumi par nepieciešamajiem grozījumiem;

2.2. nodrošināt atbilstību ārējam normatīvam aktam;

2.3. pastāvošais tiesiskais regulējums paredz mazāku termiņu bērna prombūtnei attaisnojoša iemesla dēļ, kā arī liedz iespēju uz pašvaldības atbalstu pretendēt ģimenēm, kuru bērns jau uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi;

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai papildus līdzekļi pašvaldības budžetā nav nepieciešami.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. saistošie noteikumi nodrošina pašvaldības labvēlīgāku attieksmi pret izglītojamo vecākiem, tomēr, lai neizšķērdētu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir noteikti ierobežojumi vecākiem vietas atteikumu skaitam;

4.2. saistošie noteikumi izglītojamo vecākiem uzlabos pakalpojuma pieejamību

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība;

5.2. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs institūciju, kuras atbild par saistošo noteikumu izpildi, funkcijas un uzdevumus;

5.3. saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar privāto izglītības iestāžu vadītājiem un izglītojamo vecākiem;

6.2. privāto izglītības iestāžu vadītāji un izglītojamo vecāki norādījuši uz nepieciešamību aktualizēt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un uzlabotu pakalpojuma pieejamību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF