Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.07.2015. Stājas spēkā 14.07.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 9.jūlijāNr. 29

protokols Nr. 12, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.40.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.40. Jūrmalas ostas pārvalde;”

2. Saistošo noteikumu 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPaskaidrojumu raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.29
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.

Lielupes ostas pārvaldes nosaukums tiek mainīts uz Jūrmalas ostas pārvaldi, lai veicinātu ostas atpazīstamību un mazinātu vietvārdu pārpratumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” nosaukums ir mainīts uz nosaukumu „Jūrmalas ostas pārvalde”, tehniski precizēts saistošo noteikumu 2.pielikumā Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes „Sprīdītis” nosaukums atbilstoši saistošo noteikumu 12.31.apakšpunktam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pēc Jūrmalas ostas nosaukuma maiņas nepieciešams izdarīt grozījumus nacionāla līmeņa normatīvajos aktos, informatīvajos materiālos.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.