Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.01.2016. Stājas spēkā 15.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 16.decembrīNr. 49

protokols Nr. 22, 21. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.237 (5043)) grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā skaitli „143” ar skaitli „150”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.49 „ Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”” (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz palielināt pabalstu ilgdzīvotājiem līdz 150 euro.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nodrošinās veselības aprūpes pieejamību ilgdzīvotājiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis