Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr.22

Trešdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1200

Sēde atklāta plkst.1205

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i

Jekaterina Milberga

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktore

Agita Bērzupe

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja

Oksana Poldsepa

Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” vadītāja

Ilga Jofe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

8.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

9.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

10.

Par projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādes „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizīte Somijā” (L-ĀTA-15-3187) noslēgumu

11.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” noslēgumu

12.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu

13.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

14.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

15.

Par naudas sodu norakstīšanu

16.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

18.

Par naudas sodu norakstīšanu

19.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

24.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

26.

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

27.

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

28.

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

29.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

30.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

31.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

32.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

33.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

34.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370 „Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par būvju nojaukšanu „Priednieki”, Jūrmalā

37.

Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

38.

Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Babītes ielā 19, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 50/52, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 106, Jūrmalā

48.

Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājuma „Fonds- Jūrmala cilvēkam”

49.

Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu

50.

Par zemesgabala Dubulti 1111, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu

51.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem

52.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2 Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

53.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

54.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

55.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu

8.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

9.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

10.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

11.

Par projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādes „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizīte Somijā” (L-ĀTA-15-3187) noslēgumu

12.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” noslēgumu

13.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu

14.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

15.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

16.

Par naudas sodu norakstīšanu

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

19.

Par naudas sodu norakstīšanu

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

27.

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

28.

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

29.

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

30.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

31.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

32.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

33.

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

34.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

35.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370 „Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par būvju nojaukšanu „Priednieki”, Jūrmalā

38.

Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

39.

Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Babītes ielā 19, Jūrmalā apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 50/52, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 106, Jūrmalā

49.

Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājuma „Fonds- Jūrmala cilvēkam”

50.

Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu

51.

Par zemesgabala Dubulti 1111, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu

52.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem

53.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2 Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

54.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

55.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

56.

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

2. Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

E.Stobovs ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta lēmumprojekta pielikumu precizētā redakcija.

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka papildus saistošo noteikumu projektam ir sagatavots un deputātiem izsniegts paskaidrojuma raksts ar pielikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai” (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā” (lēmums Nr.520)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņotājs:

I.Brača aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu, ņemot vērā šodien saņemto pieprasījumu no Mežmalas vidusskolas par pabalsta izmaksu sakarā ar darbinieka aiziešanu no darba.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

9. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” (lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

O.Poldsepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”.

10. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

I.Jofe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”.

11. Par projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādes „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizīte Somijā” (L-ĀTA-15-3187) noslēgumu (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādes „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizīte Somijā” (L-ĀTA-15-3187) noslēgumu.

12. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” noslēgumu (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” noslēgumu.

13. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

14. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumus.

15. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem.

16. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

17. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.55)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”.

19. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

20. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

21. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.50)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par

grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim” (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par

grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

25. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.53)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” (nolikums Nr.56)

Ziņotājs:

A.Bērzupe ziņo, ka nolikuma projekta 11.punktā nepieciešams redakcionāls labojums izsakot to šādā redakcijā:

Mainīt 7.1.apakšpunkta numerāciju uz „7.1.1.” un pārējiem apakšpunktiem augošā secībā līdz 7.1.8.apakšpunktam”.

A.Adijāne - tā kā šobrīd pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” neīsteno profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, izsaka priekšlikumu nolikuma projekta grozījumus papildināt ar punktu, ar kuru pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikuma 3.1. un 4.1.8.apakšpunktā tiek svītrotas minētās aktivitātes.

A.Bērzupe uzskata, ka minētās aktivitātes nolikumā nevajadzētu svītrot, jo tās varētu pēc gada tikt realizētas.

I.Blaua uzskata, ka kvalifikācijas paaugstināšana nav profesionālā izglītības programma, bet profesionālā izglītība ir izglītības iestādes kompetence.

B.Doņņikovs izsakās, ka pieredze rāda, ka Jūrmalas sociālās aprūpes centra darbinieku darba kvalitāte un darbinieku sagatavošana ir vairākus līmeņus augstāka salīdzinājumā ar Rīgas un citu pašvaldību sociālās aprūpes centriem. Uzskata, ka nolikumā minētās programmas nevajadzētu svītrot un, viņaprāt, šis jautājums ir paša sociālās aprūpes centra kompetencē.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto nolikuma projektu ar A.Bērzupes nosaukto redakcionālo labojumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Visockis, A.Adijāne)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

27. Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.533)

28. Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.534)

29. Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.535)

30. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.536)

31. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.537)

32. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.538)

33. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds (lēmums Nr.539)

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.540)

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.541)

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370 „Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

2. Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

3. Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

4. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

5. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

6. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

7. Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds.

8. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā.

9. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā.

10. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370 „Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu.

37. Par būvju nojaukšanu „Priednieki”, Jūrmalā (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu „Priednieki”, Jūrmalā.

38. Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā.

39. Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā.

40. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Babītes ielā 19, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka detālplānojumā ir precizēts ģenplāns, kurā maksimāls blīvums ir noteikts ir 40%.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Babītes ielā 19, Jūrmalā apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu.

43. Par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

44. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka, saskaņā ar apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo jautājumu komitejas sēdē lemto, ir precizēta Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

45. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu.

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā.

47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 50/52, Jūrmalā (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 50/52, Jūrmalā.

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 106, Jūrmalā (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 106, Jūrmalā.

49. Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājuma „Fonds- Jūrmala cilvēkam” (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājuma „Fonds- Jūrmala cilvēkam”.

50. Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

I.Dreika - ņemot vērā apvienotajā Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo jautājumu komitejas sēdē lemto, ir nepieciešams precizēt lēmuma projekta pielikumā pievienotā līguma redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu.

51. Par zemesgabala Dubulti 1111, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubulti 1111, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu.

52. Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem.

53. Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2 Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2 Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

54. Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

55. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.561)

56. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

I.Dreika

G.Truksnis - saskaņā ar apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo jautājumu komitejas sēdē lemto, izsaka priekšlikumu abiem jautājumiem atzīt otro izsoli par nenotikušu un par tālāko šo nekustamo īpašumu virzību lemt, kad būs pieņemti saistošie noteikumi par teritorijas plānojuma grozījumiem.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

2. Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

Sēde slēgta plkst.1350

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 21.janvārī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 22.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF