Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 10

protokols Nr. 3, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
„Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo
investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas
17.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569
„Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases
nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” 2.1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums), šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā:

„4.4. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņemt un atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi izdot tikai pēc Vadošās iestādes vai Sadarbības iestādes, ja galīgās pārbaudes veikšana ir deleģēta Sadarbības iestādei, galīgās pārbaudes pozitīva atzinuma saņemšanas;”

2. Izteikt 17.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.2.2. pēc projektu iesniegumu atlases nolikuma un tā pielikumu izstrādes un saskaņošanas ar Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja apstiprinājuma saņemšanas, dokumentus saskaņošanai un atzinuma saņemšanai nosūta Vadošajai iestādei uz elektroniskā pasta adresi pasts@fm.gov.lv un Atbildīgajai iestādei. Nepieciešamības gadījumā organizē tikšanos ar Vadošās iestādes un Atbilstīgās iestādes pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par kuriem nav panākta vienošanās projektu iesniegumu atlases nolikuma un tā pielikumu saskaņošanas procesa ietvaros. Vadošās iestādes un Atbildīgās iestādes izteiktie iebildumi tiek novērsti ne ilgāk kā desmit darba dienu laikā pēc iebildumu saņemšanas;”

3. Izteikt 17.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.2.3. pēc projektu iesniegumu atlases nolikuma projekta un tā pielikumu saskaņošanas ar Vadošo iestādi un Atbildīgo iestādi un pozitīva atzinuma saņemšanas, ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā saskaņoto iesniegumu atlases nolikuma projektu un tā pielikumus iesniedz apstiprināšanai Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam, pirms tam informējot Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku;”

4. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

„43. Vērtēšanas komisijas sekretārs iesniedz Vadošajai iestādei vai Sadarbības iestādei, ja galīgās pārbaudes veikšana ir deleģēta Sadarbības iestādei, Vērtēšanas komisijas atzinumu par projekta iesnieguma vērtēšanas rezultātiem, lēmuma projektu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, lēmuma projektu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmuma projektu par projekta iesnieguma noraidīšanu, kā arī atzinuma projektu par nosacījumu izpildi. Papildus Vērtēšanas komisijas sekretārs Vadošajai vai Sadarbības iestādei iesniedz rīkojuma par Vērtēšanas komisijas izveidošanu kopiju, Vērtēšanas komisijas locekļu profesionālās pieredzes aprakstu kopijas, projektu iesniegumu kopijas vai īpaši apjomīgas dokumentācijas gadījumā dokumentu oriģinālus, lēmuma pieņemšanu pamatojošās dokumentācijas kopijas Vadošās iestādes vai Sadarbības iestādes galīgās pārbaudes veikšanai un atzinuma sniegšanai.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF