Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 40.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 10.martāNr. 11

protokols Nr. 3, 18. punkts

Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” (turpmāk - konkurss) nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka konkursa dalībnieku pieteikšanās kārtību, fotogrāfiju (turpmāk - darbi) publicēšanas kārtību, tehniskās prasības, kuras jāievēro, iesniedzot darbus, vērtēšanas kritērijus, izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību.

2. Konkursu organizē Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) Sabiedrības integrācijas nodaļa.

3. Konkursa mērķis ir veicināt patriotisku attieksmi pret Jūrmalu un popularizēt Jūrmalas pilsētu, parādot vērtības, ar kurām lepojamies: kūrortpilsētas dabas skaistumu un unikalitāti, pilsētas attīstību, kultūras un sporta pasākumus, svētkus un citas sabiedriskās norises, kā arī cilvēkus dažādos sabiedriskos procesos, svētkos un sadzīvē, tostarp ģimeniskās vērtības un sabiedrības integrāciju.

4. Konkursā var piedalīties fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk - dalībnieks).

5. Konkursa norises laiks ir no 2016.gada 11.marta līdz 2016.gada 30.septembrim. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 40.nolikumu

6. Konkursa ietvaros tiek organizētas izglītojošas nodarbības (turpmāk - meistarklases), kurās tiks apgūti fotografēšanas pamati, tehniskie paņēmieni, fotofilozofijas pamati, ar mērķi veicināt konkursa dalībnieku ieinteresētību un izpratni par fotomākslu.

7. Konkursa dalībnieki var sekot līdzi konkursa aktualitātēm, kā arī iegūt informāciju par meistarklasēm Jūrmalas pilsētas pašvaldības profilā sociālajā vietnē https://www.facebook.com/Jurmalalv/ (turpmāk – pašvaldības profils sociālajā vietnē “Facebook”), Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv (turpmāk – pašvaldības tīmekļa vietne) un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

II. Dalībnieku pieteikšanās un darbu publicēšanas kārtība

8. Pirms darbu iesūtīšanas dalībnieks lejupielādē un korekti aizpilda konkursa dalībnieka anketu (turpmāk - anketa) (1.pielikums), kuru var atrast pašvaldības tīmekļa vietnē, sadaļā Sabiedrība / Integrācija / Anketa dalībai fotokonkursā “Mana Jūrmala”.

9. Dalībnieks iesniedz darbus kopā ar korekti aizpildītu anketu elektroniskā datu nesējā, slēgtā aploksnē ar norādi - fotokonkursam “Mana Jūrmala”, Labklājības pārvaldē Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, vai iesūta elektroniski, ar norādi - fotokonkursam “Mana Jūrmala”, uz e-pasta adresi: fotokonkurss@jurmala.lv.

10. Katram iesniegtajam darbam dalībnieks faila nosaukumā obligāti norāda savu vārdu, uzvārdu, darba nosaukumu un gadījumā, ja tiek iesūtīts vairāk par 1 (vienu) darbu - kārtas numuru.

11. Dalībnieks anketā veic atzīmi par 3 (trīs) izvēlētajām fotogrāfijām, kuras tiks publicētas pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook”.

12. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek organizatoru īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās.

III. Konkursam iesūtīto darbu prasības

13. Organizatori nenodrošina tehniskus līdzekļus fotografēšanai. Dalībnieks izmanto savā rīcībā esošas ierīces vai nodrošina to iegādi no saviem līdzekļiem.

14. Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 20 darbus.

15. Konkursam var iesniegt tikai dalībnieka patstāvīgi uzņemtus darbus.

16. Dalībnieks konkursā piedalās patstāvīgi, neveidojot dalībnieku grupas.

17. Konkursam iesūtīto darbu tehniskās prasības:

17.1. Darbi var būt gan krāsaini, gan melnbalti.

17.2. Fotogrāfijas lielums nevar būt mazāks par 500 kilobaitiem.

17.3. Darbos ir jābūt saglabātai Exif * informācijai.

17.4. Darbi ir jāiesniedz elektroniskā JPEG formātā.

17.5. Darbi var būt gan digitālā, gan analogā formātā, ja nepieciešams, arī apstrādāti.

17.6. Uz darba nedrīkst būt norādīti datumi, pašrocīgi ievietoti uzraksti (izņemot tos, kas ir nofotografēti un redzami pašā fotogrāfijā), logotipi vai autora paraksti.

17.7. Darbs nedrīkst būt izveidots, apvienojot vairākus attēlus.

17.8. Darbā nedrīkst būt attēlots personas pašportrets.

18. Dalībnieks ir atbildīgs par visām sekām, kas var rasties iesūtot darbus publiskam konkursam.

19. Dalībnieks tiek diskvalificēts no dalības konkursā, ja:

19.1. tiek konstatēts Autortiesību likuma vai citu spēkā esošu normatīvo aktu pārkāpums;

19.2. darbos attēlotās ainas pārkāpj vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas.

* Exif informācija (angl. Exchangeable Image File format) ir standarts, kas ļauj pievienot failiem papildus informāciju. Exif dati tiek iekļauti tieši attēla failā, un jau fotografēšanas brīdī attēlā tiek saglabāta tāda informācija kā slēdža ātrums, ISO, datums, laiks, fokālais garums, ekspozīcijas kompensācija, gaismas mērīšanas sistēma utt. Uzrādot EXIF informāciju, tiek apstiprinātas autortiesības.

IV. Konkursa dalībnieku kategorijas

20. Vērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija) iesniegtos darbus vērtē 3 (trīs) vecuma kategorijās (turpmāk – vecuma kategorijas):

20.1. bērni vecumā līdz 12 gadiem;

20.2. jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem;

20.3. pieaugušie vecumā no 21 gada.

21. Pašvaldības profilā sociālās vietnes “Facebook” lapas lietotāji vērtē visus konkursa laikā publicētos darbus.

V. Konkursa darbu vērtēšanas komisija

22. Iesniegtos darbus izvērtē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta komisija.

23. Komisija darbojas 7 (septiņu) locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

24. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

25. Komisija savā darbā ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus informācija, kas ietverta pieteikuma anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu.

26. Komisijas sēdes ir slēgtas.

VI. Konkursam iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji

27. Darbus, kuri atbilst nolikuma nosacījumiem, Komisija vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (turpmāk – vērtēšanas kritēriji):

27.1. darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija, izpildījums, kopskats, uztveramība un kvalitāte;

27.2. darbu saturs, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts.

28. Katrā vecuma kategorijā konkursa uzvarētājs tiek noteikts summējot iegūto punktu skaitu, kurš tiek ierakstīts vērtējuma tabulā (2.pielikums).

29. Dalībnieku iesūtītie darbi, kuri neatbilst nolikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām (turpmāk – tehniskās prasības), netiek vērtēti.

VII. Konkursam iesūtīto darbu izvērtēšanas termiņi un apbalvošanas kārtība

30. Komisija iesniegtos darbus izvērtē līdz 2016.gada 14.oktobrim. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 40.nolikumu

31. Konkursam iesniegtie darbi, kuri ir iesūtīti pēc nolikuma 5.punktā norādītā termiņa, netiek pieņemti un izskatīti.

32. 2016.gada 14.oktobrī ar Komisijas lēmumu tiek noteikts: Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 40.nolikumu

32.1. 3 (trīs) godalgoto vietu ieguvēji katrā no nolikumā uzskaitītajām vecuma kategorijām;

32.2. 12 (divpadsmit) darbi, kuri tiks izmantoti 2017.gada kalendāra “Mana Jūrmala. Pilsēta, ar kuru es lepojos!” izveidei;

32.3. 30 (trīsdesmit) darbi, kuri tiks eksponēti fotoizstādē “Mana Jūrmala”.

32.4. Pašvaldības profila sociālajā vietnē “Facebook” balsis tiek uzskaitītas līdz 2016.gada 30.septembrim. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 40.nolikumu

33. Dalībniekam, kura darbs, pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook” balsojuma ietvaros, saņem vislielāko balsu skaitu, tiek piešķirta simpātiju balva. Simpātiju balvas ieguvēja vārds tiks izsludināts 2016.gada 3.oktobrī pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook”. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 40.nolikumu

34. Pēc konkursa noslēguma tiek organizēts svinīgs pasākums, kurā tiek apbalvoti trīs labākie darbu autori katrā vecuma grupā, kā arī pasniegta balva saskaņā ar pašvaldības profila sociālajā vietnē “Facebook” simpātiju balsojumu. Informācija par pasākumu tiks izvietota pašvaldības profila sociālajā vietnē “Facebook”, pašvaldības tīmekļa vietnē un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

35. Pēc konkursa noslēguma tiek organizēta izstāde ar 32.3.punktā noteiktajiem darbiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada10.marta nolikumam Nr.11

(protokols Nr.3, 18.punkts)

Anketa

dalībai fotokonkursā “Mana Jūrmala”

Vārds:

Uzvārds:

Personas kods:

Deklarētā dzīves vietas adrese:

Esmu sasniedzis/-gusi 18 gadu vecumu:

Ar parakstu apliecinu, ka manis sniegtie personas dati ir patiesi __________________ (paraksts)

Neesmu sasniedzis/-gusi 18 gadu vecumu: ( Aizpilda dalībnieka likumiskais pārstāvis (vecāki, aizbildnis))

Likumiskais pārstāvis __________________________________________________. ( vārds, uzvārds un tālrunis )

Ar savu parakstu apliecinu, ka mana bērna/ aizbilstamā norādītie personas dati ir patiesi.

Likumiskās personas paraksts ______________________________ (paraksts)

Iesūtīto fotogrāfiju skaits:

* Esmu iepazinies/-usies ar fotokonkursa “Mana Jūrmala” nolikumu (atzīmēt ar X).

* Piekrītu, ka iesniegtās fotogrāfijas tiks publicētas (atzīmēt ar X ).

Piezīme: Katrai iesniegtajai fotogrāfijai ir jānorāda kārtas numurs, nosaukums un apraksts.

Atzīmējiet 3 (trīs) fotogrāfijas, kuras tiks publicētas pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook”.

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)

* Vēlos, lai fotogrāfija tiek publicēta pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook”

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)

* Vēlos, lai fotogrāfija tiek publicēta pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook”

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)

* Vēlos, lai fotogrāfija tiek publicēta pašvaldības profilā sociālajā vietnē “Facebook”

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)

Fotogrāfijas kārtas Nr.

Fotogrāfijas nosaukums:

Fotogrāfijas apraksts līdz 3 teikumiem (obligāti aizpildāms lauks.)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta nolikumam Nr.11

(protokols Nr.3, 18.punkts)

Komisijas loceklis: _________________________________

Datums: ______________________

Jūrmalas pilsētas domes

Jūrmalas pilsētas domes Fotokonkursa “Mana Jūrmala”

vērtējuma tabula

NPK

Fotogrāfijas nosaukums

Kompozīcija

(0-5 punkti)

Izpildījums

(0-5 punkti)

Kopskats

(0-5 punkti)

Uztveramība

(0-5 punkti)

Kvalitāte

(0-5 punkti)

Idejas oriģinalitāte (0-5 punkti)

Emocionālais aspekts (0-5 punkti)

Kopā (maksimālais punktu skaits 35 punkti)

Piezīmes

1.

A.

2.

B.

3.

C.

Paraksts un paraksta atšifrējums: ______________________

Saskaņots: Labklājības pārvaldes vadītāja L.Grobiņa

Sagatavoja: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļas projektu koordinatore Sabīne Salmane 67731953


Lejupielāde: DOC un PDF