Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 26.nolikumu

2016.gada 21.aprīlīNr. 17

protokols Nr. 5, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30
“Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi. Skola var īstenot arī apmācību sagatavošanas klasē un interešu izglītības programmās, tās saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi pieejamo darbaspēka, finanšu un infrastruktūras resursu ietvaros.”

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Skola īsteno šādas izglītības programmas:

9.1. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

9.1.1. klavierspēle;

9.1.2. akordeona spēle;

9.1.3. vijoles spēle;

9.1.4. alta spēle;

9.1.5. čella spēle;

9.1.6. kontrabasa spēle;

9.1.7. ģitāras spēle;

9.1.8. kokles spēle;

9.1.9. flautas spēle;

9.1.10. obojas spēle;

9.1.11. klarnetes spēle;

9.1.12. saksofona spēle;

9.1.13. fagota spēle;

9.1.14. mežraga spēle;

9.1.15. trompetes spēle;

9.1.16. trombona spēle;

9.1.17. eifonija spēle;

9.1.18. tubas spēle;

9.1.19. sitaminstrumentu spēle;

9.1.20. kora klase.

9.2. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē:

9.2.1. klavierspēle;

9.2.2. akordeona spēle;

9.2.3. ērģeļspēle;

9.2.4. vijoles spēle;

9.2.5. alta spēle;

9.2.6. čella spēle;

9.2.7. kontrabasa spēle;

9.2.8. ģitāras spēle;

9.2.9. kokles spēle;

9.2.10. flautas spēle;

9.2.11. obojas spēle;

9.2.12. klarnetes spēle;

9.2.13. saksofona spēle;

9.2.14. fagota spēle;

9.2.15. mežraga spēle;

9.2.16. trompetes spēle;

9.2.17. trombona spēle;

9.2.18. eifonija spēle;

9.2.19. tubas spēle;

9.2.20. sitaminstrumentu spēle;

9.2.21. kora diriģēšana.”

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Audzēkņu uzņemšana Skolā un sagatavošanas klasē notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis