Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe (nepiedalās no plkst.11.20 līdz plkst.11.30), Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Boriss Doņņikovs, Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs

Līga Dzirnekle

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Vispārējās izglītības nodaļa vadītāja

Jolanta Batina

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Tūrisma nodaļas vecākā tūrisma speciāliste

Aleksandra Stramkale

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja

Diāna Voronova

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Ķemeru vidusskolas direktore

Svetlana Seņkina

Sporta servisa centra direktora p.i.

Svetlana Dergača

Iepirkumu biroja vadītāja p.i.

Arta Tjarve

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

p.i.i. „Bitīte” vadītāja

Ludmila Vahabova

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

6.

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums

7.

Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”

9.

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu

10.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.- 2020.gadam

11.

Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu konkursa 1.kārtā prioritārajā virzienā „Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”

12.

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūnija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

14.

Par kustamās mantas atsavināšanu

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes ceļveža „Another Travel Guide Jūrmala” izplatīšanu un atgūstamās vērtības noteikšanu

16.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Franfurt 2015” noslēgumu

17.

Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”

18.

Par Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jaunatnes demokrātijas projekti” projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” noslēgumu

19.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

20.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

21.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.116 „Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

24.

Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

25.

Ķemeru pamatskolas nolikums

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

27.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” noslēgumu

28.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

29.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā (peldvietu infrastruktūras attīstība)

30.

Par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” („Livonija- dažādās kultūras, saistītā vēsture”)

31.

Par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” („Zaļais maršruts-pilsētu dārzi un parki”)

32.

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās”

33.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Kopā esam” īstenošanu

34.

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā

35.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” 2015.gada pārskata apstiprināšanu

36.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” noslēgumu

37.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -10- 51, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

38.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

39.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

41.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Reiz sensenos laikos” nolikums

47.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids” īstenošanu

48.

Par adreses maiņu zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā

49.

Par adreses maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā

50.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22

51.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44"

52.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Slokas ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

53.

Par detālplānojuma zemesgabalam Lielupe 1005, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

54.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu

56.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā

57.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

58.

Par detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 149, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

59.

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu

61.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomu

63.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 000 8802 daļas nomas līguma noslēgšanu

64.

Par zemesgabala Talsu šosejā 31/25 Jūrmalā, daļas nomu

65.

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

66.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne”- Zaļais ordenis”

67.

Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpas daļas nomu

68.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.691 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

69.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu

70.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos

71.

Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Mālpils ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

72.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

73.

Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

74.

Par pludmales nogabala no 11.līnijas līdz 10.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

75.

Par pludmales nogabala Vaivaru virzienā no Kapteiņa Zolta ielas, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

76.

Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

77.

Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

78.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

79.

Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā nomas tiesību izsoli

80.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu

81.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

82.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

83.

Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, atsavināšanu

84.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

85.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošā rezerves fonda izmantošanas iespēju izvērtējumu

86.

Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Emīlijas ielā 16, Jūrmalā

88.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā”

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā

90.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"

91.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

92.

Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

93.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumu :

· Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne”- Zaļais ordenis”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

6.

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums

7.

Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”

9.

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu

10.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.- 2020.gadam

11.

Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu konkursa 1.kārtā prioritārajā virzienā „Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”

12.

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūnija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

14.

Par kustamās mantas atsavināšanu

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes ceļveža „Another Travel Guide Jūrmala” izplatīšanu un atgūstamās vērtības noteikšanu

16.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Franfurt 2015” noslēgumu

17.

Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”

18.

Par Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jaunatnes demokrātijas projekti” projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” noslēgumu

19.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

20.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

21.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.116 „Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

24.

Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

25.

Ķemeru pamatskolas nolikums

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

27.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” noslēgumu

28.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

29.

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā (peldvietu infrastruktūras attīstība)

30.

Par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” („Livonija- dažādās kultūras, saistītā vēsture”)

31.

Par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” („Zaļais maršruts-pilsētu dārzi un parki”)

32.

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās”

33.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Kopā esam” īstenošanu

34.

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā

35.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” 2015.gada pārskata apstiprināšanu

36.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” noslēgumu

37.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -10- 51, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

38.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

39.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

41.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Reiz sensenos laikos” nolikums

47.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids” īstenošanu

48.

Par adreses maiņu zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā

49.

Par adreses maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā

50.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22

51.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44"

52.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Slokas ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

53.

Par detālplānojuma zemesgabalam Lielupe 1005, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

54.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu

56.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā

57.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

58.

Par detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 149, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

59.

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu

61.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomu

63.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 000 8802 daļas nomas līguma noslēgšanu

64.

Par zemesgabala Talsu šosejā 31/25 Jūrmalā, daļas nomu

65.

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

66.

Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpas daļas nomu

67.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.691 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

68.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu

69.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos

70.

Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Mālpils ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

71.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

72.

Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

73.

Par pludmales nogabala no 11.līnijas līdz 10.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

74.

Par pludmales nogabala Vaivaru virzienā no Kapteiņa Zolta ielas, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

75.

Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

76.

Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

77.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

78.

Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā nomas tiesību izsoli

79.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu

80.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

81.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

82.

Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, atsavināšanu

83.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

84.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošā rezerves fonda izmantošanas iespēju izvērtējumu

85.

Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Emīlijas ielā 16, Jūrmalā

87.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā”

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā

89.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"

90.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

91.

Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

92.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.139)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņotājs:

I.Gulbe

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu.

6. Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikumu.

7. Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu (lēmums Nr.140)

Ziņotājs:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”.

9. Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu (lēmums Nr.141)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu.

10. Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.- 2020.gadam (lēmums Nr.142)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.- 2020.gadam.

11. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu konkursa 1.kārtā prioritārajā virzienā „Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide” (lēmums Nr.143)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu konkursa 1.kārtā prioritārajā virzienā „Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”.

12. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums

(nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

A.Tjarve

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūnija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (instrukcija Nr.1)

Ziņotājs:

A.Tjarve

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūnija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.

14. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.144)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

15. Par Jūrmalas pilsētas domes ceļveža „Another Travel Guide Jūrmala” izplatīšanu un atgūstamās vērtības noteikšanu (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes ceļveža „Another Travel Guide Jūrmala” izplatīšanu un atgūstamās vērtības noteikšanu.

16. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Franfurt 2015” noslēgumu (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Franfurt 2015” noslēgumu.

17. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”.

18. Par Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jaunatnes demokrātijas projekti” projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” noslēgumu (lēmums Nr.148)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jaunatnes demokrātijas projekti” projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” noslēgumu.

19. Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

20. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” (lēmums Nr.149)

Ziņotājs:

L.Vahabova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”.

21. Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.116 „Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.116 „Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”.

24. Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt noteikumus par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

25. Ķemeru pamatskolas nolikums (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Ķemeru pamatskolas nolikumu.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

27. Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” noslēgumu (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” noslēgumu.

28. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā.

29. Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītās vietējas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā.

30. Par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”

31. Par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību "Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam" 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”.

32. Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās” (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās”.

33. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Kopā esam” īstenošanu (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Kopā esam” īstenošanu.

34. Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā.

35. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” 2015.gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

36. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” noslēgumu (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” noslēgumu.

Iziet D.Riņķe.

37. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -10- 51, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa), D.Riņķe izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -10- 51, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

38. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.163)

39. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.164)

40. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Riņķe izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k -3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

41. Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Riņķe izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

42. Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Riņķe izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

43. Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Riņķe izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

Ienāk D.Riņķe.

44. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

45. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

46. Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Reiz sensenos laikos” nolikums (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

D.Voronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Reiz sensenos laikos” nolikumu.

47. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids” īstenošanu (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids” īstenošanu.

48. Par adreses maiņu zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā.

49. Par adreses maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā.

50. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22” (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22”.

51. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44" (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44".

52. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Slokas ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Slokas ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

53. Par detālplānojuma zemesgabalam Lielupe 1005, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojekta 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Lielupe 1005, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1005, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.193, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis , M.Stulpiņš), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Lielupe 1005, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

54. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojekta 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Pagarināt precizētā darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.198, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

55. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu.

56. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā.

57. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

58. Par detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 149, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.182)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 149, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

59. Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu.

60. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.184)

61. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.185)

62. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomu (lēmums Nr.186)

63. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 000 8802 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomu.

4. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 000 8802 daļas nomas līguma noslēgšanu.

64. Par zemesgabala Talsu šosejā 31/25 Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.188

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 31/25 Jūrmalā, daļas nomu.

65. Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu.

66. Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpas daļas nomu (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, telpas daļas nomu.

67. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.691 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.691 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

68. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu.

69. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos.

70. Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Mālpils ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.194)

71. Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.195)

72. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.196)

73. Par pludmales nogabala no 11.līnijas līdz 10.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.197)

74. Par pludmales nogabala Vaivaru virzienā no Kapteiņa Zolta ielas, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.198)

75. Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.199)

76. Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.200)

77. Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pludmales nogabala no Rūjienas ielas Mālpils ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

2. Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

3. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

4. Par pludmales nogabala no 11.līnijas līdz 10.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

5. Par pludmales nogabala Vaivaru virzienā no Kapteiņa Zolta ielas, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

6. Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

7. Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

8. Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

78. Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā nomas tiesību izsoli (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā nomas tiesību izsoli.

79. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu.

80. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.204)

81. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu.

82. Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, atsavināšanu.

83. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

84. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošā rezerves fonda izmantošanas iespēju izvērtējumu (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošā rezerves fonda izmantošanas iespēju izvērtējumu.

85. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda.

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Emīlijas ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Emīlijas ielā 16, Jūrmalā.

87. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā” (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā”.

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā.

89. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem" (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem".

90. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

91. Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.

92. Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.46

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 19.maijā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 27.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF