Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 45

protokols Nr. 13, 30. punkts

Jūrmalas pilsētas domes
Pasākuma „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes pasākuma „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” (turpmāk - pasākums) nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka pasākuma mērķi, sacerējumu (turpmāk - darbi) iesniegšanas kārtību, tehniskās prasības, kuras jāievēro, iesniedzot darbus, un apbalvošanas kārtību.

2. Pasākumu organizē Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) Sabiedrības integrācijas nodaļa.

3. Pasākuma mērķis ir saliedēt un integrēt dažādas paaudzes, kā arī popularizēt ģimenes vērtības, veicināt sabiedrības cieņu pret vecāko paaudzi, uzsvērt vecvecāku ieguldījumu mazbērnu audzināšanā.

4. Pasākuma dalībnieki ir pasākumam pieteiktie vecvecāki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk - dalībnieki).

5. Dalībniekus pasākumam piesaka viņu mazbērni un mazmazbērni (bez vecuma ierobežojuma; turpmāk - autori), rakstot sacerējumu ar nosaukumu “Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu”.

6. Autori nodrošina dalībnieku piekrišanu sacerējumos minēto personu datu apstrādei, izpaušanai noslēguma pasākuma laikā un publikācijās.

7. Ja autors nav pilngadīgs, darbus paraksta un iesniedz kāds no autora vecākiem vai likumiskais pārstāvis, tādējādi dodot piekrišanu nepilngadīgas personas fizisko personu datu apstrādei.

8. Pasākuma norises laiks ir no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 17.oktobrim.

II. Iesūtīto darbu prasības

9. Pasākumam darbus var iesūtīt no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 17.oktobrim.

10. Darba nosaukums ir “Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu”.

11. Vienā darbā var tikt aprakstīti visi vecvecāki (gan no mātes, gan tēva puses).

12. Darbs ir jāraksta brīvā formā, līdz divām A4 formāta lapām (rokrakstā vai datorrakstā), papildus pievienojot fotogrāfijas un, pēc brīvas izvēles, zīmējumus, u.c.

13. Darbā ir jābūt informācijai par to, kādas unikālas īpašības piemīt vecmāmiņai/vectētiņam, kādas ir vismīļākās atmiņas, saistītas ar vecmāmiņu/vectētiņu, ko vecmāmiņa/vectētiņš prot darīt labāk par citiem.

14. Zem darba ir jānorāda autora kontaktinformācija (vārds, uzvārds, telefona numurs un vecums) un dalībnieka/u vārds, uzvārds, telefona numurs un vecums.

15. Darbi, kuri neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām netiks izskatīti.

III. Darbu iesniegšanas un apbalvošanas kārtība

16. Darbi ir jāiesniedz līdz 2016.gada 17.oktobrim (ieskaitot) slēgtā aploksnē ar norādi - Pasākumam “Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā Nometņu ielā 2a, Jūrmalā, 115.kabinetā darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz plkst.16.00 vai jāiesūta elektroniski, ar norādi - Pasākumam “Mana vecmāmiņa/ mans vectētiņš prot visu”, uz e-pasta adresi: sabine.salmane@jurmala.lv.

17. Iesniedzot darbus, tiem ir jāpievieno vismaz trīs dalībnieka fotogrāfijas elektroniskā datu nesējā vai jānosūta tās uz nolikuma 16.punktā minēto e-pasta adresi.

18. Visi pasākumam iesniegtie darbi paliek Labklājības pārvaldes īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās.

19. Darbi, kuri ir iesūtīti pēc nolikuma 9.punktā norādītā termiņa, netiek pieņemti.

20. Svinīgs noslēguma pasākums, kurā tiks prezentēti iesūtītie darbi, zīmējumi, dalībnieku fotogrāfijas un citi materiāli, norisināsies 2016.gada 28.oktobrī Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110, Jūrmalā. Uz noslēguma pasākumu autoriem ir vēlams ierasties kopā ar dalībniekiem, par kuriem tika rakstīts darbs.

21. Apbalvots tiks ikviens dalībnieks.

22. Informācija par pasākuma norisi tiks publicēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF