Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa (piedalās no plkst.11.45), Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis, Larisa Loskutova, Boriss Doņņikovs (nepiedalās no plkst.11.44 līdz sēdes beigām)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.i.

Jānis Daugavvanags

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Kauguru vidusskolas direktore

Zinaīda Tarasenko

Sākumskolas „Taurenītis” vadītāja

Sarmīte Limba

Jūrmalas sporta servisa centra direktore

Svetlana Dergača

Jūrmalas sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Sociālās aprūpes centra direktore

Agita Bērzupe

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 „Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 „Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmju noteikšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

9.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam

10.

Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā

11.

Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā

12.

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gada 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” projekta „Smart Blue Regions” īstenošanu

13.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

14.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu

15.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”)

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12

„Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared”

17.

Nolikums par metodisko apvienību darbību

18.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

19.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu

20.

Noteikumi „Par pakalpojuma „Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

21.

Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā”

24.

Jūrmalas pilsētas domes pasākuma „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” nolikums

25.

Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā

27.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr.261 „Par namīpašuma denacionalizāciju”

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

36.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

37.

Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu

39.

Saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”

40.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

41.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA”””

42.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”

43.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

44.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”

45.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem

· Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem

· Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu

· Par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem

3.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem

4.

Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu

5.

Par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums”

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 „Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 „Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmju noteikšanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

15.

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam

16.

Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā

17.

Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā

18.

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gada 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” projekta „Smart Blue Regions” īstenošanu

19.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

20.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu

21.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”)

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12

„Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared”

23.

Nolikums par metodisko apvienību darbību

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

25.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu

26.

Noteikumi „Par pakalpojuma „Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

27.

Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

28.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā”

30.

Jūrmalas pilsētas domes pasākuma „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” nolikums

31.

Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā

33.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr.261 „Par namīpašuma denacionalizāciju”

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

42.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu

45.

Saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”

46.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

47.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA”””

48.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”

49.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

50.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”

51.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”

2. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem.

3. Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem (lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem.

4. Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu.

5. Par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums” (nolikums Nr.40)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums”.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” (nolikums Nr.41)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 „Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.42)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 „Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 „Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu” (lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 „Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”.

10. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 „Par izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.434)

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.435)

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

Iziet B.Doņņikovs

Ienāk G.Liepiņa

15. Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

G.Ose ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta lēmuma projekta pielikuma redakcija.

G.Truksnis - ir nepieciešams aktualizēt jautājumu par suņu pastaigu vietām un laikiem pludmalē.

Uzdod izpilddirektoram steidzamības kārtā risināt jautājumu par transporta kustības organizāciju Dubultos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam.

16. Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.438)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā.

17. Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā.

18. Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gada 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” projekta „Smart Blue Regions” īstenošanu (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gada 1.2.apakšsadaļas „Viedā specializācija” projekta „Smart Blue Regions” īstenošanu.

19. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā (lēmums NNr.441)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojekta 2.punktā aiz vārdaTerračīnas” tekstu papildināt ar vārdu „(Itālija)”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā.

20. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu.

21. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”) (lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” („Iesaistīties”).

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12 „Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared” (lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12 „Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared”.

23. Nolikums par metodisko apvienību darbību (nolikums Nr.43)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt nolikumu par metodisko apvienību darbību.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.44)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

25. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu (lēmums Nr.445)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu.

26. Noteikumi „Par pakalpojuma „Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā” (noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

J.Daugavvanags

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt noteikumus „Par pakalpojuma „Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”.

27. Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

J.Daugavvanags

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

28. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

J.Daugavvanags

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā” (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā”.

30. Jūrmalas pilsētas domes pasākuma „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” nolikums (nolikums Nr.45)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

I.Blaua uzskata, ka nolikuma projekta 12 un 17.punktā ir jāprecizē prasības fotogrāfiju pievienošanai.

L.Grobiņa piekrīt šādam precizējumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pasākuma „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu” nolikumu.

31. Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.449)

32. Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka šajos divos un arī nākamajos Pilsētplānošanas nodaļas sagatavotajos lēmumprojektos ir jāveic precizējums saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā.

33. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr.261 „Par namīpašuma denacionalizāciju” (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr.261 „Par namīpašuma denacionalizāciju”.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu saistībā ar Teritorijas plāna grozījumu spēkā stāšanos („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā.

39. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams veikt precizējumu lēmumprojekta darba uzdevumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu.

41. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu.

42. Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

43. Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

45. Saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”.

46. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr.463)

47. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA”” (lēmums Nr.464)

48. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.465)

49. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.466)

50. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” (lēmums Nr.467)

51. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

E.Venters

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”.

Sēde slēgta plkst.12.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 20.oktobrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 20.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF