Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 20.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 21.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
„Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem

Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar kapavietu uzturēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikuma Nr.48 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums” 9.14. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālu lietu komitejas 2016.gada 20.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.2-23/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma, nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

4.  Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Jūrmalas kapi” publicēt lēmumu mājas lapā www.jurmalaskapi.lv.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

6. Šis lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 21.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.1

(protokols Nr.1, 2.punkts)

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa* (EUR)

1.

Atļauja komersantiem sniegt amatnieka pakalpojumus un/vai kapavietu kopēja darbu veikšanai pašvaldības kapsētā

1 atļauja

Bez maksas

2.

Atļaujas iebraukšanai ar motorizētajiem transportlīdzekļiem pašvaldības kapsētā

1 atļauja

Bez maksas

3.

Maksa par izziņas sagatavošanu un izsniegšanu par apbedījumiem pašvaldības kapsētā **

1 izziņa

4,42

4.

Dokumentu sagatavošana par kapavietas ierādīšanu apbedīšanas gadījumos pašvaldības kapsētā

1 apbedījums

Bez maksas

5.

Kapavietas nomas līgumu slēgšana vai pārreģistrācija

1 pakalpojums

Bez maksas

6.

Maksa par kapavietas uzmērīšanu un nospraušanu pēc klienta pieprasījumu**

1 pakalpojums

12,54

7.

Vienreizēja maksa par jaunas kapavietas nospraušanu uzmērīšanu un ierādīšanu pašvaldības kapsētā:

X

X

7.1.

viena kapavieta

5 m2

38,00

7.2.

divas kapavietas

8 m2

60,80

7.3.

trīs kapavietas

10 m2

76,00

7.4.

četras kapavietas

12 m2

91,20

8.

Maksa par sniega tīrīšanu pirms bēru ceremonijas no galvenā gājēju ceļa līdz kapavietai**

1 pakalpojums

10,42

9.

Maksa par teritorijas sakopšanu pēc bēru ceremonijas no galvenā gājēju ceļa līdz kapavietai**

1 pakalpojums

7,60

10.

Maksa par kapličas nomu bēru ceremonijai un kapličas sakopšana**, ***

30 min

19,66

11.

Maksa par kapavietas nomu gadā

gada maksa par 1 m2

0,83

* Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 41.pantā noteikto nodokļa likmi.

** Maksas pakalpojumu sniedz saskaņā ar klienta pieprasījumu.

*** Pakalpojumu maksa 30 apmērā ar atlaidi tiek piemērota pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts piešķirto vecuma pensiju, I vai II grupas invalīdiem, kā arī personām, kurām pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.