Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1105

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Larisa Loskutova

Nepiedalās deputāti:

Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Kancelejas vadītāja

Arta Tjarve

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietniece

Signe Diura

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i

Jekaterina Milberga

Izglītības attīstības nodaļas speciāliste bērnu tiesību jautājumos

Irēna Elfrīda Drupa

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktora p.i.

Solvita Skore

Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

4.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

7.

Pumpuru vidusskolas nolikums

8.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

10.

Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

12.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas “Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu

13.

Par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā

14.

Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Yes, you(th) can”

15.

Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Be prepared”

16.

Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem

17.

Par atļauju Labklājības pārvaldei pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no biedrības “MARATONI”

18.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

19.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” īstenošanu

20.

Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums

21.

Par būves nojaukšanu Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā

22.

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam, zemes vienībai un ēkām “Reiņi”, Jūrmalā

23.

Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes iela 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienību Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, apstiprināšanu

35.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā)

36.

Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)

37.

Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)

38.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.241 “Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

40.

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā

· Par atļauju Labklājības pārvaldei pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no biedrības “MARATONI”

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

7.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

10.

Pumpuru vidusskolas nolikums

11.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

13.

Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

15.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas “Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu

16.

Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Yes, you(th) can”

17.

Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Be prepared”

18.

Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem

19.

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

20.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” īstenošanu

21.

Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums

22.

Par būves nojaukšanu Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā

23.

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam, zemes vienībai un ēkām “Reiņi”, Jūrmalā

24.

Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes iela 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes vienību Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, apstiprināšanu

36.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā)

37.

Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)

38.

Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)

39.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.241 “Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

41.

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

S.Skore ziņo, ka lēmumprojekta preambulā ir nepieciešams svītrot atsauci uz Finanšu komiteju un, saskaņā ar 20.01.Transporta un komunālo lietu komitejā lemto, lēmumprojekta pielikumā 10.punktā maksai par kapličas nomu bēru ceremonijai un kapličas sakopšanu piemērot atlaidi 30 /span> apmērā pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts piešķirto vecuma pensiju, I vai II grupas invalīdiem, kā arī personām, kurām pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

7. Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

I.Gulbe ziņo par lēmumprojektu ar precizējumu - Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvu apstiprinot uz 2 gadiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu.

8. Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

A.Tjarve

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

10. Pumpuru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt Pumpuru vidusskolas nolikumu.

11. Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

I.E.Drupa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”.

13. Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

15. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

J.Artemjevs ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojektu papildināt ar 9.punktu šādā redakcijā:

Dalību projekta Vadības grupā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu.

16. Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Yes, you(th) can” (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka ir nepieciešami redakcionāli precizējumi lēmumprojekta preambulā pēc vārdiem: „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” tekstu papildināt ar vārdiem: „rīcības plāna” un lēmumprojekta 6.punktā izsakot to šādā redakcijā: „Projekta priekšfinansējumu līdz 10 409,00 EUR (desmit tūkstoši četri simti deviņi euro un 00 centi) jeb līdz 40 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Yes, you(th) can”.

17. Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared” (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka ir nepieciešams redakcionāls precizējums lēmumprojekta preambulā pēc vārdiem: „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” tekstu papildināt ar vārdiem: „rīcības plāna”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu precizējumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared”.

18. Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem.

19. Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

20. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” īstenošanu (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” īstenošanu.

21. Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikumu.

22. Par būves nojaukšanu Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā.

23. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam, zemes vienībai un ēkām “Reiņi”, Jūrmalā (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam, zemes vienībai un ēkām “Reiņi”, Jūrmalā.

24. Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes iela 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.17)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes iela 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.19)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.20)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

29. Par zemes vienību Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt redakcionālu labojumu, svītrojot 1.4.apakšpunktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

31. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”.

32. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā.

34. Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

35. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, apstiprināšanu.

36. Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā) (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā).

37. Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā) (lēmums Nr.30)

38. Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā) (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

S.Diura

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā).

2. Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā).

39. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.241 “Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

S.Diura ziņo, ka lēmumprojekta lemjošajā daļā ir nepieciešams tehnisks kļūdas labojums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar tehnisku kļūdas labojumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.241 „Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

41. Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.1135

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 25.februārī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 22.janvārī.


Lejupielāde: DOC un PDF