Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Pamatojoties uz pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtēšanas anketu (apstiprināta 09.12.2015. darba grupas sēdē (protokols Nr.11), precizēta 15.01.2016. darba grupas sēdē (protokols Nr.12)) un izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” (vienotais reģistrācijas numurs 42803002568) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, nodrošinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana);

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes „Jūrmalnieks” pasākumu kopumā „Droša pilsēta”, kas ietver ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšanu un tīklu paplašināšanu, kā arī satiksmes drošības pasākumus un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam „Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritāte 2.1. „Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” (rīcības virziens 2.1.1.: Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana);

c) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016) noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi un tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšanā un tīklu paplašināšanā, kā arī satiksmes drošības nodrošināšanā;

d) kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi, attiecīgas kvalifikācijas personāls;

e) kapitālsabiedrība šo pārvaldes uzdevumu (ceļu satiksmes drošības uzlabošana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšana un tīklu paplašināšana un satiksmes drošības pasākuma nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas numurs 42803002568, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi un tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas numurs 42803002568, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no „Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam” un „Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam” ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas nodrošināšanā:

3.1. Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšana un tīklu paplašināšana;

3.2. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF