Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 20. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi 2016” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5punktu un Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2016.gada 6.janvāra vēstuli Nr.25.1-7/2 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2016.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu .

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

3. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim.

4. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 69 068,66 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 66 centi) saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 42 658,66 EUR (četrdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 66 centi), kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

4.2. neattiecināmo izmaksu summa 26 410,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti desmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

5. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

6. Pasākuma ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.14

(Protokols Nr.1, 20.punkts)

Projekta

"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Projekta nosaukums: "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.120.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: EUR 69 068,66, t.sk., attiecināmās izmaksas EUR 42 658,66, kas 100% apmērā tiek finansētas no valsts nodarbinātības programmas speciālajiem finanšu līdzekļiem, neattiecināmās izmaksas EUR 26 410,00, kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

5 715

22 146

17 147

17 144

62 152

6 917

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

0

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

1 837

10 511

5 512

5 511

23 371

3 039

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

3 878

11 635

11 635

11 633

38 781

3 878

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

3 750

22 146

17 147

17 144

62 152

6 917

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

5 715

22 146

17 147

17 144

62 152

6 917

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF