Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 22. punkts

Par būves nojaukšanu Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 30.novembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/6078, ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo jaunbūvi k.-2 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 060 Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā (turpmāk – būve), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 1.decembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000462452 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, deklarētās personas piekrišana), konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būves nojaukšanu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punkts noteic, ka par ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu Jūrmalas pilsētas dome pieņem lēmumu, nosakot termiņu un kārtību īpašuma sakārtošanai vai tajā esošo būvju nojaukšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, un komisijas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokolu Nr.14-20/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist jaunbūves k.-2 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 060 Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Pēc lēmuma par jaunbūves k.-2 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 001 1201 060 Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt Vārds Uzvārds būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF