Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 18

protokols Nr. 1, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 30.novembra iesniegumu Nr.22, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/6045, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 2702, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds (dzimis datumā) pilnvarotās personas (pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2015.gada 16.septembrī ar Nr.2879) - Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 21.oktobra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes vienības ierīcības projekts 2015.gada 25.novembrī saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds (personas kods).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 6.oktobra lēmumu Nr. 14-9/110 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 1492 m2 un 1609 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 16.novembrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.501270.edoc.) 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 12.1. un 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 14.decembra apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu Nr.1.2-31/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 2702, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, ar kopējo platību 3101 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1609 m2 platībā un piešķirot adresi Laimdotas iela 10, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1492 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100).

2.3. uzdot zemes vienības Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Laimdotas iela 10, Jūrmala, ar kopējo platību 1609 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Laimdotas ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Laimdotas ielā 10, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.3.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010201);

3.2.4. drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus (kods 7312030601).

3.3. uzdot zemes vienības Laimdotas ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF