Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 19

protokols Nr. 1, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Jaunā ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 11.decembra iesniegumu Nr.26, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/6353, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Jaunā ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4410, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods, 2015.gada 1.oktobra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes vienību īpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000102138.

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieka priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr.17,55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 29.septembra lēmumu Nr.14-9/107 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jaunā ielā 28, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 776 m2 un 800 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamā īpašuma Jaunā ielā 28, Jūrmalā kreditors Swedbank AS banka, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074764, 2015.gada 22.septembrī ir sniedzis piekrišanu Nr.315TO00-374A zemes vienības reālai sadalei.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 1.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 505479.edoc.), 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1. un 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14., 15., 19. apakšpunktiem un 2016.gada 13.janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Jaunā ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4410, ar kopējo platību 1576 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemes vienības daļu 800 m2 platībā un piešķirot adresi Jaunā iela 28A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Jaunā iela 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 776 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Jaunā ielā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. zemes vienībai Jaunā ielā 28, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000102138 III.daļas 1.iedaļā Nr. 1.1. un 1.3. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

1.3. uzdot zemes vienības Jaunā iela 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Jaunā iela 28A, Jūrmalā, ar kopējo platību 800 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Jaunā iela 28A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Jaunā ielā 28A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

2.3. Uzdot zemes vienības Jaunā ielā 28A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 52.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF