Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 21

protokols Nr. 1, 28. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Olgas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 21.decembra iesniegumu Nr.18JE-03.3/56, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/6500, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Olgas ielā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3812, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods, 2015.gada 14.oktobra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes vienību īpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 727.

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieka priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr.17,55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 20.augusta lēmumu Nr. 14-9/94 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Olgas ielā 22, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1829 m2 un 1828 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums Olgas ielā 22, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 15.decembrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 509037.edoc.), 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1. un 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14., 15., 19.apakšpunktiem un 2016.gada 13.janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Olgas ielā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3812, ar kopējo platību 3657 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemes vienības daļu 1828 m2 platībā un piešķirot adresi Olgas iela 22A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Olgas ielā 22, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1829 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Olgas ielā 22, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Olgas ielā 22, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010603);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

1.2.4.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem (7312080102);

1.2.5.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100).

1.3. uzdot zemes vienības Olgas ielā 22, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Olgas iela 22A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1828 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Olgas iela 22A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Olgas ielā 22A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. vietējais nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010603);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem (7312080102);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050101).

2.3. Uzdot zemes vienības Olgas ielā 22A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 52.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF