Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 22

protokols Nr. 1, 29. punkts

Par zemes vienību Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā,
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 21.decembra iesniegumu Nr.27, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/6499, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Rītupes ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 2004, un zemes īpašuma Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 2010 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, Dome konstatē:

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienību īpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods, 2015.gada 14.decembra iesniegumu ar lūgumu apvienot zemes vienības.

Zemes vienību īpašnieka īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr. 6707, un Nr.100000327656.

Nekustamais īpašums Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2016.gada 13.janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Rītupes iela 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 1061 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 2004, un Rītupes iela 9A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1062 m2, kadastra apzīmējums 1300 018 2010, apvienošanu. Noteikt, ka saskaņā ar grafisko pielikumu zemes vienības Rītupes ielā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 2123 m2.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Rītupes ielā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. zemes vienībai Rītupes ielā 9, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 6707 III.daļas 1.iedaļā Nr. 2.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

1.2.3. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (kods: 7311020105);

1.2.4. applūstošā (10 applūduma varbūtība) teritorija (kods: 7311020400).

1.3. uzdot zemes vienības Rītupes ielā 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Likvidēt zemes vienību Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 018 2010, un adresi Rītupes iela 9A, Jūrmala.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 52.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF