Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 23

protokols Nr. 1, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 14.decembra iesniegumu Nr.25, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/6371, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 1902, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 1.oktobra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 29.septembra lēmumu Nr. 14-9/106 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 1943 m2 un 1425 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 30.novembrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.505342.edoc.) 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1. un 14.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 011 1902, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, ar kopējo platību 3368 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1425 m2 platībā un piešķirot adresi Baltezera iela 1A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1943 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.4. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900).

2.3. uzdot zemes vienības Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Baltezera iela 1A, Jūrmala, ar kopējo platību 1425 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Baltezera iela 1A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Baltezera iela 1A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.4.  vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101).

3.3. uzdot zemes vienības Baltezera iela 1A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. likvidēt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 011 1902 004, 1300 011 1902 008, 1300 011 1902 009, 1300 011 1902 010 un 1300 011 1902 011 Strēlnieku prospekts 60, Jūrmala, un piešķirt adresi Baltezera iela 1A, Jūrmala.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF