Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 25

protokols Nr. 1, 32. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, izskatot zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 5.janvāra iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt pašvaldību par detālplānojuma izstrādātāju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 99.punktu.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā, kadastra Nr.13000160504, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.25

(protokols Nr.1, 32.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā,

(kadastra apzīmējums 1300 016 0504, zemesgabala platība 11609 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds) , personas kods, kuru pārstāv tā pilnvarotais

pārstāvis Vārds Uzvārds, personas kods

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1. punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Izstrādāt detālplānojumu, paredzot esošās dzīvojamās ēkas pārbūvi ar apjoma palielināšanu, saimniecības ēkas izvietojumu zemesgabalā, precizējot Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidi, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5. Detālplānojuma teritorija

PDF

6. Zemesgabala Kāpu ielā 97, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Asaros, kvartālā starp Dzimtenes ielu, Birzes ielu, Kāpu ielu un kāpu meža teritoriju.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (9DzK), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un daļēji – Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidē un daļēji – kapu aizsargjoslā.

6.3. Savrupmāju apbūves teritorija krasta kāpu aizsargjoslā noteikta pašreiz jau apbūvētajā krasta kāpas daļā. Prasības šo teritoriju izmantošanai īpaša uzmanība vērsta uz saudzīgu attieksmi pret pilsētas saglabātajām dabas vērtībām un kultūras mantojumu: reljefu, zemsedzi, kāpu priedēm, tradicionālo apbūvi un vēsturisko plānojuma struktūru.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

7.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.13. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

7.1.14. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1.janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti, krasta kāpu būvlaidi precizēt un apbūves izvietojuma zonu plānot, ievērojot tās rezultātus;

· lai saglabātu Jūrmalas kā pilsētas mežā ainavas raksturu, izstrādāt nosacījumus zemesgabalā esošo ainaviski vērtīgo koku, kāpas ar tās dabīgo ekosistēmu un reljefu, aizsardzībai;

· ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.25

(protokols Nr.1, 32.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods , kuru pārstāv tā pilnvarotais pārstāvis Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.__ „ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 0504) detālplānojuma grozījumu izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domes izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu un Līguma 3.punktu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.3. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Dome pieprasa Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Dome nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.4.2. sanāksmes protokolus.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto detālplānojuma projektu, ziņojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu un iesniedz Detāplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.6. Pēc Detālplānojuma projekta izskatīšanas Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā turpmāko virzību. Dome attiecīgajā sēdē izskata Detālplānojuma projektu un pieņem vienu no lēmumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 109.punktu.

3.7. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Detālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Detālplānojuma izstrādi, kā arī administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu iesniedz Detālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.8. Detāplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 118.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 119.punktu.

3.9. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.10. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nodrošina fizisko personu datu, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”, dzēšanu publiskošanai paredzētajos detālplānojuma materiālos.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Domi un Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds)

personas kods , kuru pārstāv tā pilnvarotais pārstāvis Vārds Uzvārds

personas kods

adrese:

tālr.:

e-pasts:

__________________________

/V.Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF