Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 26

protokols Nr. 1, 33. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 13.marta lēmumu Nr.218 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas paredzēja zemesgabala sadalīšanu un apbūves izvietojuma nosacījumus, nosakot plānotajā zemesgabalā apbūves blīvumu 15%. 2008.gada 22.maijā Dome pieņēma lēmumu Nr.439 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu”. Tika apstiprināta zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā ar kopējo platību 7255m2 sadale, atdalot zemesgabalu 5000m2 platībā un piešķirot adresi Jasmīnu ielā 10, Jūrmalā, nosakot ka zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 2255m2.

Domē 2015.gada 19.novembrī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods, pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds , personas kods, iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā.

Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojuma nepieciešamas, lai varētu īstenot būvniecības ieceri – savrupmājas būvniecību un pansionāta pārbūvi par savrupmāju, nodrošinot apbūvi ar nepieciešamajām palīgēkām, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nosakot apbūves blīvumu 20%.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.,99. un 126.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000076103.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000076103, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000076103, iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000076103, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt pašvaldību par detālplānojuma grozījumu izstrādātāju.

6. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000076103, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000076103, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000076103, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.26

(protokols Nr.1, 33.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā,

(kadastra apzīmējums 1300 007 6103, zemesgabala platība 2255 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods

2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" tiek veiktas pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 126.punktu.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

5. Detālplānojuma teritorija.

PDF

6. Zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Bulduros, kvartālā starp Rēzeknes pulka ielu, Muižas ielu, Jasmīnu ielu un Kuldīgas ielu.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā (4DzM), aizsargjoslā - aizsardzības zonā ap kultūras pieminekli, ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu. Ēka ar kadastra apzīmējumu 13000076103001 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr.5656.

6.3. Mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas ir plānotas ar mērķi veidot Jūrmalas apbūves mērogam atbilstošas kompaktu, racionālu mājokļu grupas. Teritorijās atļauts izvietot arī pakalpojumu objektus, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamās sadzīves ērtības.

7. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma grozījumu izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

7.2. Detālplānojuma grozījumu sastāvs tiek noteikts atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47, punktiem.

7.3. Izstrādājot grozījumus detālplānojumā, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma grozījumu izstrāde notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8. Detālplānojuma izskatīšana

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma grozījumu projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja ziņojuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktam par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs sadarbībā ar izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un paziņo institūcijām par detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

Projekta dokumentācija publiskajai apspriešanai iesniedzama uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes laiku paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot informāciju sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informējot sabiedrību citos pieejamos veidos. Sanāksmes protokolā tiek ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, sniedzot noraidījuma pamatojumu. Protokolu paraksta izstrādes vadītājs un detālplānojuma izstrādātājs.

9. Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, pārskatu par detālplānojuma grozījumu izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118.punktam.

Dome, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu un īstenošanu;

- par detālplānojuma grozījumu pilnveidošanu, norādot pamatojumu.

Ja nav iespējams panākt vienošanos par administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumus, Dome var pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu.

Grozījumi detālplānojumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

10. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprinātie grozījumi detālplānojumā jānoformē 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256222.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.26

(protokols Nr.1, 33.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2015.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods, kuru saskaņā ar pilnvaru, kas 2014.gada 19.augustā iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā Nr.2921, pārstāv Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.__ „ Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000076103) detālplānojuma grozījumu izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valats institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), personas kods

pilnvarotais pārstāvis Vārds Uzvārds personas kods

adrese:

tālr.:

_______________________

/ V.Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF