Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 27

protokols Nr. 1, 34. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu
zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma
derīguma termiņa pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.717 „Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Domē 2015.gada 1.decembrī ir saņemts detālplānojuma ierosinātājas un zemesgabala Bulduri 1607 nomnieces Vārds Uzvārds, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Vārds Uzvārds, iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu. Lūgums pamatots ar jauna pilnvarojuma izdošanu un attiecīgu procedūru veikšanu detālplānojuma kvalitatīvai izstrādei, jo iepriekšējais izstrādātājs nav spējis darbu veikt kvalitatīvi un noteiktajos termiņos.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta pamatojoties uz 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „ Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas ir spēkā arī šobrīd un to teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.apakšpunkts nosaka detālplānojuma izstrādes nepieciešamību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 13.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu izstrādei zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 1607, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs 2 gadus no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

2. Prasības darba uzdevumā detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu izstrādei zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kuras izriet no Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Papildināt darba uzdevuma detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu izstrādei zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, 7.sadaļu „Detālplānojuma izskatīšana” ar prasību „ Projekta materiāli publiskajai apspriešanai digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums".

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam izvērtēt nepieciešamību saņemt jaunus institūciju nosacījumus detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu izstrādei zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu izstrādei zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF