Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 34

protokols Nr. 1, 41. punkts

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.435 „Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot otrajā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2606, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 13000082606001), kopējā platība 334,90 m2 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 008 2606), kopējā platība 3332 m2 (turpmāk - nekustamais īpašums), apstiprināt nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcenu 260 000,00 EUR apmērā un otrās izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Nekustamā īpašuma otrai izsolei pieteikumu iesniedzis viens pretendents - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RUVITE”, reģistrācijas Nr.40103687224 (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka pieteikums reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 27.novembrī lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/11976.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas paaugstināta par vienu soli saskaņā ar Izsoles noteikumu 1.4.apakšpunktu (Izsoles solis noteikts – 13 000,00 EUR).

Izsoles dalībnieks, nosolot vienu soli, piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 273 000,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksājis nodrošinājumu 26 000,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, izsoles uzvarētājam jāiemaksā pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas, kas noteikta 247 000,00 EUR (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Izsoles uzvarētājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RUVITE”, reģistrācijas Nr.40103687224, 2015.gada 22.decembrī veica nekustamā īpašuma atlikušo pirkuma maksas daļas samaksu, 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā un 2015.gada 23.decembrī veica nekustamā īpašuma atlikušo pirkuma maksas daļas samaksu, 47 000,00 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu apstiprināmi izsoles rezultāti.

Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunkts nosaka, ka Jūrmalas pilsētas dome nekustamā īpašuma izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktā maksājuma saņemšanas.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.5.apakšpunktu nekustamā īpašuma pirkuma līgums izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē. Savukārt atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11.apakšpunktam pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgums. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums apstiprināts kā Izsoles noteikumu pielikums.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmuma Nr.435 „Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 2.decembra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8.2-58/23 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2015.gada 2.decembrī notikušā nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2606, izsoles rezultātus.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2606, pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RUVITE”, reģistrācijas Nr.40103687224, atbilstoši izsoles noteikumu 5.5.apakšpunktam un 5.11.apakšpunktam.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUVITE”, reģistrācijas Nr.40103687224, vainas dēļ Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF