Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 92

protokols Nr. 2, 67. punkts

Par jūras piekrastes daļas nodošanu
Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā

Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” Jūrmalas Sporta servisa centrs ir Domes izveidota padotībā esoša iestāde, kuras uzdevums ir īstenot sporta pasākumus, dažādas sporta norises, programmas un projektus.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība jau trešo gadu kā partneris un līdzfinansētājs piedalās Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) starptautiskajos volejbola turnīros. 2014.gadā Jūrmalā pirmo reizi notika CEV “Sattelite” sacensības vīriešiem, 2015.gadā – jau pakāpi augstāka līmeņa turnīrs CEV “Masters” vīriešiem. Savukārt 2016.gadā Jūrmalā notika CEV “Masters” turnīrs gan sievietēm, gan vīriešiem. Veiksmīgā turnīru organizēšana un sakārtotā infrastruktūra ir ļāvusi Jūrmalai nostiprināt savas pozīcijas Eiropas pludmales volejbola lielpilsētu kartē un palīdz veicināt starptautisko atpazīstamību. 2017.gada Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā būs augstākā līmeņa turnīrs, kāds bijis Baltijā, un arī viens no lielākajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem Latvijā. Jūrmalas pilsētas pašvaldība Eiropas čempionātam pludmales volejbolā būs viens partneriem, paredzot pilsētas budžetā līdzekļus pludmales volejbola atbalstam. Pludmales sporta veidi, tajā skaitā pludmales volejbols, ir viena no Jūrmalas pilsētas sporta jomas prioritātēm. Eiropas čempionāta pludmales volejbolā virzītājs Latvijā ir Latvijas volejbola federācija.

Lai nodrošinātu pasākumus iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai un popularizēšanai Jūrmalas pilsētas teritorijā, ir lietderīgi nodot jūras piekrastes daļu valdījumā Jūrmalas sporta servisa centram. Tas ļaus iestādei plānot pasākumu norisi, veidot atbilstošu infrastruktūru, iegadāties un uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu un inventāru.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 69.panta pirmo punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra atzinumu (1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas Sporta servisa centram, reģistrācijas numurs 90010478153, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes daļu posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 m garumā, ar aptuveno platību 44000 m2, saskaņā ar šā lēmuma 1.pielikumā pievienoto plānu, sporta pasākumu, norišu, programmu un projektu īstenošanai.

2. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā nododamās jūras piekrastes daļas pārvaldīšanas noteikumus (2.pielikums).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minēto jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā, par to noformējot pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši paraugam (3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.92

(protokols Nr.2, 67.punkts)

PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.92

(protokols Nr.2, 67.punkts)

JŪRMALAS sporta servisa centra VALDĪJUMĀ NODOTĀS JŪRAS PIEKRASTES DAĻAS PĀRVALDĪŠANAS NOTEIKUMI

1. Noteikumi nosaka Jūrmalas Sporta servisa centra (turpmāk – VALDĪTĀJS) valdījumā nodotā Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – DOME) valdījumā esošā nekustamā īpašuma – jūras piekrastes daļas (turpmāk – ĪPAŠUMS) pārvaldīšanas principus un kārtību.

2. ĪPAŠUMS tiek pārvaldīts apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot šādus vispārīgos pārvaldīšanas principus:

2.1 saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt ĪPAŠUMU, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādejādi nodrošināt ĪPAŠUMA lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā pārvaldīšanas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamību;

2.2 pārvaldīšanas procesā veicināt ĪPAŠUMA uzlabošanu, tajā skaitā vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu:

2.3 nodrošināt ar ĪPAŠUMA lietošanas mērķi saskaņotu ĪPAŠUMA efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības un citas prasības.

3. Izvietojot sezonas objektus ĪPAŠUMĀ, VALDĪTĀJAM jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības sezonas objektu izvietošanai.

4. ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, soliņu, ģērbšanās kabīņu, konteineru izvietošanu ĪPAŠUMĀ organizē Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa atbilstoši noslēgtā iepirkuma līguma prasībām. Ja nepieciešamas papildus tualetes vai atkritumu konteineri vai biežāka ĪPAŠUMA sakopšana vai tādu apsaimniekošanas darbu veikšana, kas nav minēta attiecīgā jūras piekrastes apsaimniekošanas līgumā, tad par to organizēšanu un apmaksu atbildīgs ir VALDĪTĀJS.

5. Organizējot publiskus pasākumus gan uz sauszemes, gan uz ūdens, VALDĪTĀJS ir atbildīgs par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu, kā arī citu prasību ievērošanu, kas attiecas uz publisko pasākumu organizēšanu un norisi.

6. VALDĪTĀJS DOMES noteiktajā kārtībā iesniedz nākamā gada budžeta pieprasījumu tam pievienojot ĪPAŠUMA apsaimniekošanas pasākumu plānu nākamajam gadam, norādot plānotās izmaksas.

7. VALDĪTĀJA pienākums racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem. VALDĪTĀJAM, ĪPAŠUMU vai tā daļu nododot lietošanā trešajām personām jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par pašvaldības mantas izmantošanu, nodošanu lietošanā.

8. VALDĪTĀJAM ir pienākums apsaimniekot ĪPAŠUMU, lai no tā DOMEI nerastos zaudējumi, un VALDĪTĀJS ir atbildīgs par ĪPAŠUMU likumā noteiktajā kārtībā.

9. Pēc DOMES pieprasījuma VALDĪTĀJS sniedz informāciju un atskaites jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.92

(protokols Nr.2, 67.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Akts sagatavots, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā”, starp Jūrmalas pilsētas domi, reģistrācijas numurs 90000056357, un Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas numurs 90010478153.

1. Parakstot šo aktu, Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā darbojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, nodod, un Jūrmalas Sporta servisa centrs, direktores Svetlanas Dergačas personā, pieņem valdījumā un apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas domes valdījumā esošo jūras piekrastes daļu posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela - Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 m garumā, ar aptuveno platību 44000 m2 sporta pasākumu, norišu, programmu un projektu īstenošanai.

2. Jūrmalas Sporta servisa centram ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko pretenziju nav. Jūrmalas Sporta servisa centrs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

3. Jūrmalas Sporta servisa centrs apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto Īpašumu kā rūpīgs un krietns saimnieks, kā arī ievērojot Jūrmalas Sporta servisa centram valdījumā nodotā Īpašuma pārvaldīšanas noteikumus, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr.___ “Par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā”.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas pašvaldības Jūrmalas Sporta servisa centra
izpilddirektora p.i. direktore
_______________________ ________________________
A.Grants S.Dergača

Lejupielāde: DOC un PDF