Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Boriss Doņņikovs (nepiedalās no plkst.11.52 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Sākumskolas „Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

p.i..i. „Lācītis” vadītāja

Vizma Klāsone

Jūrmalas vakara vidusskolas direktore

Valda Reisa

Majoru vidusskolas direktore

Ilze Bērziņa

Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

3.

Sabiedriskās padomes nolikums

4.

Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktora amatu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

9.

Par līguma noslēgšanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.19 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””

14.

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu divpusējās partnerības” projekta „Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) noslēgumu

15.

Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums

16.

Par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam

17.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā noslēgumu

18.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”

19.

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam

20.

Par sadarbību radošās darba stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2016.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

22.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-4 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-59, Jūrmalā nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu

25.

Par fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikumu

26.

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā

27.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” atzīšanu par spēkā neesošu

28.

Par nosaukuma piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā

29.

Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā

30.

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā bīstamās daļas nojaukšanu un pamatu konservāciju

31.

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.697 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par būves nojaukšanu Bārtas ielā 6/6a, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

34.

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā

36.

Par būves nojaukšanu Juglas ielā 3, Jūrmalā

37.

Par būvju nojaukšanu Pārslas ielā 8, Jūrmalā

38.

Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 48, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Robežu ielā 32, Jūrmalā

40.

Par būvju nojaukšanu Valtera prospektā 54, Jūrmalā

41.

Par zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā un Ražas ielā 21A, Jūrmalā apvienošanu un adreses piešķiršanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

44.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

47.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 18.līnija 3/3A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

49.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

53.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu

54.

Par grozījumu 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu

55.

Par līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā daļas 3130 m2 platībā izmantošanu autostāvvietu būvniecībai

56.

Par grozījumiem 2011.gada 9.maija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413 (Jomas iela 2619, Jūrmala)

57.

Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – Mākslinieku biedrībai Sidegunde

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56, Talsu šosejā 54, Jūrmalā atsavināšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā atsavināšanu

60.

Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (L.B.)

61.

Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (J.L.)

62.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā atsavināšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu

64.

Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

65.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.33, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

66.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.51-1, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

67.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

68.

Par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā

69.

Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Turaidas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ADINS”

70.

Par pludmales nogabala no Slokas ielas līdz Ceriņu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO”

71.

Par pludmales nogabala no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „The Unit”

72.

Par pludmales nogabala no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ALEKS-10”

73.

Par pludmales nogabala no Draudzības ielas līdz Murdu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO”

74.

Par pludmales nogabala no Vārpu ielas Dzimtenes ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”

75.

Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KAMEXS 55”

76.

Par pludmales nogabala no 9.līnijas līdz 8.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35”

77.

Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KAMEXS 55”

78.

Par pludmales nogabala no Madonas ielas līdz Mālpils ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB 13”

79.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas Bērzaunes ielas virzienā (līdz Cesvaines ielai), Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KAMEXS 55”

80.

Par pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35”

81.

Par pludmales nogabala no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BS JŪRMALA”

82.

Par pludmales nogabala no 6.līnijas līdz 5.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52”

83.

Par pludmales nogabala no Parka ielas līdz Baznīcas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Restom”

84.

Par pludmales nogabala 100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija”

85.

Par pludmales nogabala no Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā šādas izmaiņas:

iekļaut papildu jautājumus:

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” 2.pielikumā „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi”

· Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Ņemot vērā to, ka izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis augstāko nomas maksu ir atteicies slēgt pludmales nomas līgumu, un līgums tiek slēgts ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, no sēdes darba kārtības tiek noņemti jautājumi:

· Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar „SIA „KAMEXS 55”

· Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar „SIA „KAMEXS 55””

un to vietā sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumus:

· Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST”;

· Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST”

Kā arī no sēdes darba kārtības tiek noņemts jautājums:

· Par fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

3.

Sabiedriskās padomes nolikums

4.

Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktora amatu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

9.

Par līguma noslēgšanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.19 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””

14.

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu divpusējās partnerības” projekta „Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) noslēgumu

15.

Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums

16.

Par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam

17.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā noslēgumu

18.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”

19.

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam

20.

Par sadarbību radošās darba stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2016.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

22.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-4 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-59, Jūrmalā nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu

25.

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” atzīšanu par spēkā neesošu

27.

Par nosaukuma piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā

28.

Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā

29.

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā bīstamās daļas nojaukšanu un pamatu konservāciju

30.

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.697 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par būves nojaukšanu Bārtas ielā 6/6a, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Juglas ielā 3, Jūrmalā

36.

Par būvju nojaukšanu Pārslas ielā 8, Jūrmalā

37.

Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 48, Jūrmalā

38.

Par būvju nojaukšanu Robežu ielā 32, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Valtera prospektā 54, Jūrmalā

40.

Par zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā un Ražas ielā 21A, Jūrmalā apvienošanu un adreses piešķiršanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

43.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 18.līnija 3/3A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

49.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

52.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu

53.

Par grozījumu 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu

54.

Par līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā daļas 3130 m2 platībā izmantošanu autostāvvietu būvniecībai

55.

Par grozījumiem 2011.gada 9.maija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413 (Jomas iela 2619, Jūrmala)

56.

Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – Mākslinieku biedrībai Sidegunde

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56, Talsu šosejā 54, Jūrmalā atsavināšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā atsavināšanu

59.

Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (L.B.)

60.

Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (J.L.)

61.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā atsavināšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

64.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.33, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

65.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.51-1, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

66.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

67.

Par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā

68.

Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Turaidas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ADINS”

69.

Par pludmales nogabala no Slokas ielas līdz Ceriņu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO”

70.

Par pludmales nogabala no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „The Unit”

71.

Par pludmales nogabala no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ALEKS-10”

72.

Par pludmales nogabala no Draudzības ielas līdz Murdu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO”

73.

Par pludmales nogabala no Vārpu ielas Dzimtenes ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”

74.

Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST”

75.

Par pludmales nogabala no 9.līnijas līdz 8.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35”

76.

Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST”

77.

Par pludmales nogabala no Madonas ielas līdz Mālpils ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB 13”

78.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas Bērzaunes ielas virzienā (līdz Cesvaines ielai), Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KAMEXS 55”

79.

Par pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35”

80.

Par pludmales nogabala no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BS JŪRMALA”

81.

Par pludmales nogabala no 6.līnijas līdz 5.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52”

82.

Par pludmales nogabala no Parka ielas līdz Baznīcas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Restom”

83.

Par pludmales nogabala 100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija”

84.

Par pludmales nogabala no Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija”

85.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” 2.pielikumā „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi

86.

Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

2. Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

3. Sabiedriskās padomes nolikums (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Izsakās:

M.Stulpiņš iebilst pret, to ka nolikuma projektā ir noteikts, ka padomes loceklis nevar būt deputāta kandidāts un politisko partiju valdes loceklis, kuri, viņaprāt, ir vieni no aktīvākajiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, tāpēc izsaka priekšlikumu nolikuma 10.punktā svītrot vārdus: „deputāta kandidāts un politisko partiju valdes loceklis”.

G.Truksnis uzskata, ka Sabiedriskās padomes mērķis ir tieši sekmēt nevalstisko organizāciju, nevis politisko organizāciju pārstāvju līdzdarbību dažādu pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt Sabiedriskās padomes nolikumu.

4. Izglītības konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Izsakās:

G.Liepiņa izsaka priekšlikumu sagatavot izskatīšanai arī Kultūras konsultatīvās padomes nolikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt Izglītības konsultatīvās padomes nolikumu.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktora amatu (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” direktora amatu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

9. Par līguma noslēgšanu (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

G.Truksnis - ņemot vērā, ka jautājumā par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-4 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu, uz sēdi ir ieradusies ieinteresētā persona ar zīdaini, izsaka priekšlikumu šo jautājumu izskatīt kā nākamo. Aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu kā nākamo izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-4 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), priekšlikums tika atbalstīts.

22. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-4 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, k-4 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.19 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”” (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

V.Klāsone

Izsakās:

I.Blaua - ņemot vērā Izglītības jautājumu komitejā lemto, izsaka priekšlikumu lēmuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„ 4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.19 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””.

14. Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu divpusējās partnerības” projekta „Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) noslēgumu (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

I.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret”

nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu divpusējās partnerības” projekta „Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) noslēgumu.

15. Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums

Ziņotājs:

V.Reisa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas vakara vidusskolas nolikumu.

16. Par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret”

nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam.

17. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā noslēgumu (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret”

nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā noslēgumu.

18. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” (lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

19. Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikumu 2016.gadam.

20. Par sadarbību radošās darba stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2016.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbību radošās darba stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2016.gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs.

21. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

23. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.48)

24. Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-59, Jūrmalā nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2.Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-59, Jūrmalā nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu.

25. Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā.

26. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” atzīšanu par spēkā neesošu (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” atzīšanu par spēkā neesošu.

27. Par nosaukuma piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams precizējums Lielupes ostas pārvaldes valdes nosaukumā .

I.Blaua jautā, vai ir veikta iedzīvotāju aptauja par salas nosaukumu?

V.Zvejniece atbild, ka oficiāla aptauja nav notikusi.

A.Ābelītis iebilst, ka par nosaukumu nav aptaujāti salas apkārtnē dzīvojošie iedzīvotāji.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nosaukuma piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā.

28. Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā.

29. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā bīstamās daļas nojaukšanu un pamatu konservāciju (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā bīstamās daļas nojaukšanu un pamatu konservāciju.

30. Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.697 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.697 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002” atzīšanu par spēku zaudējušu.

31. Par būves nojaukšanu Bārtas ielā 6/6a, Jūrmalā (lēmums Nr.56)

32. Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.57)

33. Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.58)

34. Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā (lēmums Nr.59)

35. Par būves nojaukšanu Juglas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.60)

36. Par būvju nojaukšanu Pārslas ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.61)

37. Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 48, Jūrmalā (lēmums Nr.62)

38. Par būvju nojaukšanu Robežu ielā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.63)

39. Par būvju nojaukšanu Valtera prospektā 54, Jūrmalā (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Bārtas ielā 6/6a, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Juglas ielā 3, Jūrmalā.

6. Par būvju nojaukšanu Pārslas ielā 8, Jūrmalā.

7. Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 48, Jūrmalā.

8. Par būvju nojaukšanu Robežu ielā 32, Jūrmalā.

9. Par būvju nojaukšanu Valtera prospektā 54, Jūrmalā.

40. Par zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā un Ražas ielā 21A, Jūrmalā apvienošanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā un Ražas ielā 21A, Jūrmalā apvienošanu un adreses piešķiršanu.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

43. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā.

44. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā.

45. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā.

46. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 18.līnija 3/3A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam 18.līnija 3/3A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

48. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

49. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

50. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs), „pret” nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet B.Doņņikovs.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”.

52. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu.

53. Par grozījumu 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

54. Par līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā daļas 3130 m2 platībā izmantošanu autostāvvietu būvniecībai (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

I.Blaua vērš uzmanību, ka ir nepieciešams precizējums zemes gabala pieņemšanas-nodošanas aktā, definējot nomnieku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā daļas 3130 m2 platībā izmantošanu autostāvvietu būvniecībai.

55. Par grozījumiem 2011.gada 9.maija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413 (Jomas iela 2619, Jūrmala) (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka lēmumprojektā un tā pielikumā esošajam līgumam ir nepieciešami precizējumi, iekļaujot arī zemesgabalu Pilsoņu ielu 14/16.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 12 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2011.gada 9.maija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413 (Jomas iela 2619, Jūrmala).

56. Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – Mākslinieku biedrībai Sidegunde (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – Mākslinieku biedrībai Sidegunde.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56, Talsu šosejā 54, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.56, Talsu šosejā 54, Jūrmalā atsavināšanu.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā atsavināšanu.

59. Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (L.B.) (lēmums Nr.84)

60. Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (J.L.) (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (L.B.).

2. Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu (J.L.).

61. Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā atsavināšanu.

62. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

63. Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

64. Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.33, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.33, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

65. Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.51-1, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.51-1, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

66. Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.91)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

67. Par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā.

68. Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Turaidas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ADINS” (lēmums Nr.93)

69. Par pludmales nogabala no Slokas ielas līdz Ceriņu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO” (lēmums Nr.94)

70. Par pludmales nogabala no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „The Unit” (lēmums Nr.95)

71. Par pludmales nogabala no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ALEKS-10” (lēmums Nr.96)

72. Par pludmales nogabala no Draudzības ielas līdz Murdu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO” (lēmums Nr.97)

73. Par pludmales nogabala no Vārpu ielas Dzimtenes ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000” (lēmums Nr.98)

74. Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST” (lēmums Nr.99)

75. Par pludmales nogabala no 9.līnijas līdz 8.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35” (lēmums Nr.100)

76. Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST” (lēmums Nr.101)

77. Par pludmales nogabala no Madonas ielas līdz Mālpils ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB 13” (lēmums Nr.102)

78. Par pludmales nogabala no Drustu ielas Bērzaunes ielas virzienā (līdz Cesvaines ielai), Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KAMEXS 55” (lēmums Nr.103)

79. Par pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35” (lēmums Nr.104)

80. Par pludmales nogabala no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BS JŪRMALA” (lēmums Nr.105)

81. Par pludmales nogabala no 6.līnijas līdz 5.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52” (lēmums Nr.106)

82. Par pludmales nogabala no Parka ielas līdz Baznīcas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Restom” (lēmumsNr.107)

83. Par pludmales nogabala 100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija” (lēmums Nr.108)

84. Par pludmales nogabala no Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija” (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” - nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Turaidas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ADINS”.

2. Par pludmales nogabala no Slokas ielas līdz Ceriņu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO”.

3. Par pludmales nogabala no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „The Unit”.

4. Par pludmales nogabala no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ALEKS-10”.

5. Par pludmales nogabala no Draudzības ielas līdz Murdu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SALRO”.

6. Par pludmales nogabala no Vārpu ielas Dzimtenes ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”.

7. Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST”

8. Par pludmales nogabala no 9.līnijas līdz 8.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35”.

9. Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SAJURA INVEST”.

10. Par pludmales nogabala no Madonas ielas līdz Mālpils ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar IK „RB 13”.

11. Par pludmales nogabala no Drustu ielas Bērzaunes ielas virzienā (līdz Cesvaines ielai), Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KAMEXS 55”.

12. Par pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DĀRZU 35”.

13. Par pludmales nogabala no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BS JŪRMALA”.

14. Par pludmales nogabala no 6.līnijas līdz 5.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B 52”

15. Par pludmales nogabala no Parka ielas līdz Baznīcas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Restom”.

16. Par pludmales nogabala 100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija”.

17. Par pludmales nogabala no Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija”.

85. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” 2.pielikumā „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” - nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” 2.pielikumā „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi.”

86. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis), „pret” - nav, „atturas” – nav, B.Doņņikovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

Sēde slēgta plkst.12.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 10.martā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 2.martā.


Lejupielāde: DOC un PDF