Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.03.2016. Stājas spēkā 19.03.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 135

protokols Nr. 3, 30. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.60 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.60), ir izstrādāts teritorijas detālplānojums. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.punkts. Detālplānojuma risinājums paredz jaunas daudzfunkcionālas ēkas vai pakalpojumu objekta būvniecību.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka Noteikumi Nr.628, nav nepieciešams grozīt ar Lēmumu Nr.60 apstiprināto darba uzdevumu.

Atbilstoši Domes 2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.422 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemta iedzīvotāju kolektīvā vēstule ar trīspadsmit parakstiem, atbalstot izstrādāto detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolā ir izdarītas atzīmes par institūciju atzinumu rezultātiem. Pēc sanāksmes ir papildus saņemts Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas pozitīvs atzinums par detālplānojuma projektu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā (izdots 2016.gada 8.februārī, Nr.4.3-14/3), līdz ar to, saņemtie institūciju atzinumi dod pamatu secināt, ka tām nav iebildes par detālplānojuma īstenošanu. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

Detālplānojums zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.60, institūciju sagatavotajiem nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109.

2. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DZINTARU 25”, reģistrācijas numurs 40103759274, par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4.  Noteikt, ka detālplānojumā zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109, paredzētā apbūve īstenojama ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.maijam.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1109, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.135

(protokols Nr.3, 30.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2016.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā īstenotājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru 25”, reģistrācijas numurs 40103759274, kuru pārstāv tā pilnvarotā persona Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību:

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2026.gada 1.maijam;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

tālr.: 67093816

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru 25”

Reģ.Nr.401037592774

adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33,

Rīga, LV-1010

pilnvarotais pārstāvis

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese:

tālr., e-pasts:

____________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF