Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 262

protokols Nr. 7, 9. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 27.jūnija spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 4.jūlijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu EUR 198,16 (LVL 139,27) apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 166,56 (LVL 117,06) un nokavējuma nauda līdz 2012.gada 27.jūnijam EUR 31,60 (LVL 22,21).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 28.februāra lēmumu tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu EUR 133,30 apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros EUR 80,79 apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu EUR 7,57 apmērā un maksājumi par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli EUR 44,94 apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 4. jūlija kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2012.gada 2.jūlija maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-36912 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Aldim Maldupam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 21,48 (EUR 30,56) apmērā par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2012.gada 2.jūlija maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-36913 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Aldim Maldupam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 28,27 (EUR 40,22) apmērā par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 3.janvāra lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2012.gada 12.decembra izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs zemes īpašumam --- un kadastra numurs ēkas īpašumam ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2013.gada 15.janvārī.

2013.gada 28.janvāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-383, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas ir izpildīts par kopējo summu LVL 3,45 (EUR 4,91) apmērā, tai skaitā pamatparāds LVL 3,45 (EUR 4,91) par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.martam par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr.---).

2013.gada 28.janvāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-384, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas ir izpildīts par kopējo summu LVL 1,55 (EUR 2,21) apmērā, tai skaitā pamatparāds LVL 1,55 (EUR 2,21) par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.martam par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2015.gada 20.marta lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, tajā skaitā no nekustamā īpašuma nodokļa EUR 109,80 apmērā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 4.jūlija kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir EUR 109,80 apmērā.

Uz 2016.gada 9.jūniju Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 109,80, tai skaitā kreditora prasījums EUR 109,80. Kārtējie nodokļu maksājumi ir nomaksāti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2015.gada 20.marta lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese, EUR 109,80 apmērā, tai skaitā:

1. par zemi Adrese – par kopējo summu EUR 46,06 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 37,06 (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda uz 2012.gada 27.jūniju EUR 9,00;

2. par ēku Adrese – par kopējo summu EUR 63,74 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 50,20 (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda uz 2012.gada 27.jūniju EUR 13,54.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF