Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr.7

Trešdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.12.00

Sēde atklāta plkst.12.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Larisa Loskutova, Boriss Doņņikovs, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis

Sēdē nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente

Sandra Brauere

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļa vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Lielupes vidusskolas direktore

Inita Vanka Treifelde

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgām deputātu komitejām”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

10.

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atbalstītā projekta īstenošanu

11.

Kultūras konsultatīvās padomes nolikums

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”

13.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums

14.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un biznesa inkubatora izveidi

15.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu”

16.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” īstenošanu

17.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.154 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā”

18.

Par būvju nojaukšanu Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā

19.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.656 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2

20.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Mežmalas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Rotas ielā 2304, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Virsaišu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā un darba uzdevuma apstiprināšanu

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.498 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam” atzīšanu par spēku zaudējušu

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

30.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

32.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā apstiprināšanu

33.

Par zemesgabala Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, daļas nomu

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 69C, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmuma Nr.1089 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40” atzīšanu par spēkā neesošu

36.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvokļu īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

40.

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

42.

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

43.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu

44.

Par grozījumiem 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209

45.

Par pludmales nogabala no Pilsoņu ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

46.

Par pludmales nogabala no 36.līnijas Kauguru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

47.

Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

48.

Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei

50.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu nepabūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas kārtību

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš ziņo, ka saistošo noteikumu projekta 3.punktā ir nepieciešams tehniskas kļūdas labojums, vārdu „Kauguru” aizstājot ar vārdu „Ķemeru”.

Izsakās:

I.Blaua jautā, vai, pievienojot Saimniecības nodaļu Administratīvajai nodaļai, tādējādi palielinoties Administratīvās nodaļas vadītāja pienākumu apjomam, tiek paaugstināts Administratīvās nodaļas vadītāja atalgojums?

G.Truksnis – šobrīd nē, bet šis un arī jautājums par Sporta servisa centra direktora atalgojumu saistībā ar papildu pienākumiem, tiks izskatīts izpilddirektora vadībā izveidotajā darba grupā.

M.Stulpiņš uzskata, ka ir liela kļūda, ka, likvidējot Sporta pārvaldi un Pilsētsaimniecības pārvaldi, no amata tiek atbrīvo šo pārvalžu vadītājas, kuras uzskata par labiem darbiniekiem. Attiecībā uz Drošības un kārtības jautājumu komitejas apvienošanu ar Transporta un komunālo lietu komiteju, izsakās, ka, vadot Drošības un kārtības jautājumu komiteju, ir izteicis vairākus ierosinājumus un priekšlikumus saistībā ar drošību un kārtību pilsētā, taču, diemžēl, tie nav ņemti vērā.

J.Visockis izsaka priekšlikumu uz nākamo domes ārkārtas sēdi sagatavot jautājumu par Integrācijas jautājumu komitejas likvidēšanu.

A.Ābelītis uzskata, ka šīs reorganizācijas rezultāts būs pozitīvs īstermiņā, bet ilgtermiņā, īpaši, attiecībā uz sporta sfēru, tas atsauksies pilsētai ar negatīvu zīmi. Viņaprāt, ir kļūda atbalstīt sagatavoto jautājumu, kā arvien par kļūdu uzskata arī to, ka pilsēta neiegādājās Ķemeru sanatoriju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar labojumu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums””.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums””.

4. Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, J.Visockis), „atturas” – 1 (I.Kausiniece)), nolēma pieņemt Jūrmalas Sporta servisa centra nolikumu.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgām deputātu komitejām” (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgām deputātu komitejām”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par Jūrmalas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvu

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Izsakās:

G.Truksnis, tā kā šis jautājums nav izskatīts komitejā, noņem to no izskatīšanas.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai.

10. Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atbalstītā projekta īstenošanu (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atbalstītā projekta īstenošanu.

11. Kultūras konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Kultūras konsultatīvās padomes nolikumu.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā” (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”.

13. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

I.Vanka - Treifelde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikumu.

14. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un biznesa inkubatora izveidi (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un biznesa inkubatora izveidi.

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu” (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu”.

16. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” īstenošanu (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” īstenošanu.

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.154 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā” (lēmums Nr.268)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.154 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā”.

18. Par būvju nojaukšanu Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā.

19. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.656 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2” (lēmums Nr.270)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.656 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2”.

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Mežmalas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.271)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Mežmalas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

21. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Rotas ielā 2304, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Rotas ielā 2304, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Virsaišu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Virsaišu ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

23. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

24. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.498 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.498 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam” atzīšanu par spēku zaudējušu.

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā.

28. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

30. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

32. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā apstiprināšanu.

33. Par zemesgabala Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, daļas nomu.

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 69C, Jūrmalā (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 69C, Jūrmalā.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmuma Nr.1089 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40” atzīšanu par spēkā neesošu (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmuma Nr.1089 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40” atzīšanu par spēkā neesošu.

36. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

37. Par dzīvokļu īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

38. Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

39. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.

42. Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.

43. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu.

44. Par grozījumiem 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209 (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209.

45. Par pludmales nogabala no Pilsoņu ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.296)

46. Par pludmales nogabala no 36.līnijas Kauguru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.297)

47. Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.298)

48. Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no Pilsoņu ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

2. Par pludmales nogabala no 36.līnijas Kauguru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

3. Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

4. Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

49. Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei.

50. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas kārtību (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

J.Lediņš un A.Adijāne izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.punktā zemesgabalam, kas tiek iznomāts bez apbūves tiesībām, nomas maksu noteikt 6 apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar faktisko lietošanas mērķi.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par deputātu J.Lediņa un A.Adijānes priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas kārtību.

Sēde slēgta plkst.12.45

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 13.jūnijs


Lejupielāde: DOC un PDF