Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 263

protokols Nr. 7, 10. punkts

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
atbalstītā projekta īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020 vidējā termiņa mērķi “Sociālā infrastruktūra” prioritāti P3.4. “Droša dzīves vide” rīcības virzienu R3.4.1.: “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Valsts Zivju fonda finanšu līdzekļiem darbības programmā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) atklātā projektu pieteikumu konkursā atbalstīto projektu “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā-2” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu nelikumīgas makšķernieku darbības, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 26.maija līdz 2016.gada 31.oktobrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas EUR 18 860,00 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, 00 centi) saskaņa ar pielikumu, t.sk.:

4.1. Zivju fonda finansējums ir 75.61% jeb 14 260,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 00 centi);

4.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 24.39% jeb 4 600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

5. Projekta priekšfinansējumu 14 260,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 00 centi) jeb 75.61 % apmērā no šī lēmuma 4.1. punktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai sadarbībā ar Attīstības pārvaldi.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.263

(protokols Nr.7, 10.punkts)

Projekta "Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 2"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

Projekta nosaukums: Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 2

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.230

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 18860.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 18860.00 EUR, kas 75.61 apmērā tiek finansētas no Zivju fonda. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 75.61 jeb 14 260.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

33 120

0

33 120

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

0

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

14 260

14 260

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

4 600

4 600

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

14 260

14 260

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

33 120

0

33 120

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

18 860

0

18 860

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

14 260

0

14 260

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010020 bankā

0

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010020 bankā

0

0

14 260

0

14 260

0


Lejupielāde: DOC un PDF