Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijā 265

protokols Nr. 7, 14. punkts

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru un biznesa inkubatora izveidi

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (reģistrācijas Nr. 90001739473, turpmāk – LIAA) 17.05.2016. vēstuli Nr. 1.1-15/820 “Par sadarbības līguma slēgšanu” (Domes reģ. Nr. 1.1.-28/6340), kurā LIAA informē Domi par to, ka 2016.gada 12.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumi Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 279), un aicina Domi noslēgt ar LIAA sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums) par biznesa inkubatora izveidi.

Pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” (turpmāk tekstā – Pasākums) mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot gala labuma guvējiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 279 nosacījumiem inkubācijas atbalsta sniegšanas vienības izveidošana Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un attiecīgi sadarbības līguma slēgšana Pasākuma īstenošanas ietvaros ir obligāts nosacījums.

Pamatojoties uz LIAA 17.05.2016. vēstuli Nr. 1.1-15/820, MK noteikumiem Nr. 279 un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2010.gadam mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritāti P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Pasākumā kā sadarbības partnerim un biznesa inkubatora izveidi Jūrmalā.

2. Noteikt Pasākuma mērķi - atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Jūrmalas administratīvajā teritorijā, nodrošinot gala labuma guvējiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

3. Noteikt Domes kā sadarbības partnera pienākumus:

3.1. organizēt kopīgus seminārus un informatīvus pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai MK noteikumos Nr.279 norādītajā teritorijā;

3.2. sniegt informatīvu atbalstu par Pasākuma ietvaros LIAA organizētiem semināriem un informatīviem pasākumiem;

3.3. ieteikt telpas un līdzfinansēt telpu izmantošanas izmaksas Jūrmalas biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai;

3.4. izveidot Jūrmalas biznesa inkubatora konsultatīvo komisiju, kas ieteiks komersantus uzņemšanai biznesa inkubatorā, noteiks komersantiem sasniedzamos mērķus u.c.;

3.5. deleģēt Domes pārstāvi/-jus iesaistei Jūrmalas biznesa inkubatora darbībā (informācijas apmaiņa, tikšanās ar biznesa inkubatora pārstāvjiem, ieteikumu sniegšanas biznesa inkubatora darbības uzlabošanai, u.c.).

4. Noslēgt Līgumu ar LIAA līdz 2016.gada 17.jūnijam.

5. Noteikt Pasākuma prognozējamo īstenošanas laiku no Līguma parakstīšanas brīža līdz 2023.gada 31.decembrim.

6. Pasākuma īstenošanas līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā 2016.gadā paredzēt Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas apstiprinātā budžeta ietvaros, veicot attiecīgus pārkārtojumus.

7. Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai sagatavot Pasākuma realizēšanai nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos LIAA, nodrošināt šī lēmuma 3. punktā minēto pienākumu veikšanu un organizēt 4. punktā minētā Līguma noslēgšanu.

8. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai pārraudzīt šajā lēmumā noteikto uzdevumu izpildi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF