Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 267

protokols Nr. 7, 16. punkts

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
“Valsts administrācija” projekta “Labās prakses pārņemšana
interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/211 “Par darba grupām Ķemeru teritorijas attīstības tehnisko dokumentu izstrādei”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.1.: “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, un balstoties uz Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” 2016.gada 20.maija vēstuli Nr.1.1-23/6329, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projektu “Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei/ Exchange of Best Practices on Development of Interactive Nature Tourism Object” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

3. Noteikt projekta ieguvumus - gūtas zināšanas un bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze, kā arī izstrādāts plāns turpmākai starpvalstu sadarbībai daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei Ķemeros.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 9.jūnija līdz 2016.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 11 931 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 10 005 EUR (desmit tūkstoši pieci euro), no kurām:

5.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 6 000 EUR (seši tūkstoši euro);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 4 005 EUR (četri tūkstoši pieci euro);

5.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 1 926 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši euro).

6. Projekta priekšfinansējums paredzams 15% jeb 900 EUR (deviņi simti euro) apmērā no Lēmuma 5.1.1.punktā noteiktās summas.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā un 6.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.267

(protokols Nr.7, 16.punkts)

Projekta "Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: 90000056357

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 11 931,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 10 005,00 EUR, no kurām Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 6 000,00 EUR (60%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 4 005,00 EUR (40%), neattiecināmās izmaksas 1 926,00 EUR. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums 900,00 EUR jeb 15% apmērā no Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējuma.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

5 100

11 931

900

12 831

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

5 100

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no Ziemeļu un Baltijas valstu programmas "Valsts administrācija"

5 100

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

900

900

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

4 005

4 005

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

1 926

1 926

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

5 100

900

6 000

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

5 100

11 931

900

12 831

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

11 931

0

11 931

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

5 100

0

900

900

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

5 100

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

900

900

0


Lejupielāde: DOC un PDF