Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 269

protokols Nr. 7, 18. punkts

Par būvju nojaukšanu Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 2.maijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2000 ar lūgumu atļaut nojaukt tām piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 001, garāžu Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 002 un saimniecības ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 003 Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2853 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izziņu par deklarētajām personām dzīvesvietā, deklarēto personu rakstisku piekrišanu, dzīvojamās ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 14.aprīļa atļauju Nr.T - 00441 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2016.gada 3.maija atzinumu (protokolu Nr.14-20/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 001, garāžu Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 002 un saimniecības ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 003 Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 001, garāžas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 002 un saimniecības ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 3403 003 Kaudzīšu ielā 7, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF