Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 271

protokols Nr. 7, 20. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “METO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103880533, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 19.maija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 23.maijā ar Nr.14-3/2446, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 018 1211, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1956 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 5810 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 018 1211, dzīvojamās ēkas – pamatceltnes un palīgceltnes.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (pilnvaru izdevusi Rīgas Apgabaltiesas zvērināta notāre Inga Muciņa 2016.gada 25.janvārī ar Nr.701) 2016.gada 20.marta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 16.marta lēmumu Nr. 14-9/21 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Mežmalas ielā 11, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 1500 m2 un 4310 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 17.maijā saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieku un pilnvaroto personu Vārds Uzvārds.

Nekustamais īpašums Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. Par nekustamā īpašuma Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu un 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 9., 14.punktiem, 18.1apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 1.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 018 1211, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, ar kopējo platību 5810 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1500 m2 platībā un piešķirot adresi Asnu iela 1C, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 4310 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Mežmalas ielā 11, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods 7312010400);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100).

2.3. uzdot zemes vienības Mežmalas ielā 11, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Asnu iela 1C, Jūrmala, ar kopējo platību 1500 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Asnu iela 1C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Asnu iela 1C, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300).

3.3. uzdot zemes vienības Asnu iela 1C, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF