Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 273

protokols Nr. 7, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 22.februāra iesniegumu Nr. 5, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/728, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 2502, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 980 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1935 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 2502, un divām pamatceltnēm, divām palīgceltnēm un dzīvojamās mājas jaunbūves, kadastra apzīmējums 1300 017 2502 051.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 25.janvāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 9.aprīļa lēmumu Nr. 14-9/123 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Virsaišu ielā 3, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 1135 m2 un 800 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 17.februārī saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds (personas kods) un kopīpašnieces Vārds Uzvārds pilnvaroto personu Vārds Uzvārds (personas kods), pilnvaru izdevusi Rīgas Apgabaltiesa zvērināta notāre Santa Terjohina 2016.gada 4.februārī ar Nr.327 .

Nekustamais īpašums Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. Par nekustamā īpašuma Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 2.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 2502, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 1935 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 800 m2 platībā un atdalītajai zemes vienības daļai piešķirot adresi Virsaišu iela 3A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1135 m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.

4. Noteikt zemes vienībai Virsaišu ielā 3, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

4.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

4.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

5. Uzdot zemes vienības Virsaišu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Virsaišu iela 3A, Jūrmala, ar kopējo platību 800 m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

7. Noteikt, ka zemes vienības Virsaišu iela 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.

8. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Virsaišu iela 3A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

8.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

8.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

9. Piešķirt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2502 051 un palīgēkai, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu apzīmēts ar “N”, Virsaišu iela 3A, Jūrmala.

10. Uzdot zemes vienības Virsaišu iela 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF