Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 285

protokols Nr. 7, 34. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Skolas ielā 69C, Jūrmalā

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas numurs Nr.40003294758, (turpmāk – Iesniedzējs) 2016.gada 25.aprīļa iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā 2016.gada 27.aprīlī ar Nr.1.1-25/5349) ar lūgumu mainīt apbūvētam zemesgabalam Skolas ielā 69C, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1216 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Skolas ielā 69C, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 1216, ar kopējo platību 771 m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000424819 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1216 002, kurai NĪVKIS reģistrētais galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110) un būves tips ir individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (kods 11100102). Īpašuma tiesības uz ēku būvju nekustamo īpašumu, kurš sastāv no dzīvojamās mājas, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547002 uz Vārds Uzvārds vārda. Veikala-kafejnīcas lietošanas veida maiņa par dzīvojamo māju reģistrēta pamatojoties uz 2015.gada 23.oktobra apliecinājuma karti par vienkāršotu atjaunošanu.

Zemesgabals Skolas ielā 69C, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (12JDz), kur atļautā izmantošana ir dzīvojamā māja, pakalpojumu objekts, transportlīdzekļu novietne.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs. Iesniedzējs pārstāv zemesgabala īpašnieka (valsts) intereses, kas saistītas ar valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, visās valsts un pašvaldības iestādēs. Lietošanas mērķa maiņas pamatojums ir uz zemesgabala esošās būves lietošanas veida maiņa no veikala-kafejnīcas par dzīvojamo māju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 26.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 1.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Skolas ielā 69C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 1216, ar zemesgabala kopējo platību 771 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF