Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 287

protokols Nr. 7, 36. punkts

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.89 „Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 13000082604001, kopējā platība 165,1 m2, diviem slimnīcas korpusiem, kadastra apzīmējumi 13000082604002, 13000082604003, kopējā platība 267,5 m2 un 397,3 m2 un mācību korpusa, kadastra apzīmējums 13000082604004, kopējā platība 187,0 m2 (turpmāk - nekustamais īpašums) , pārdodot trešā izsolē, un apstiprināja nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 203 000 EUR apmērā, kā arī nekustamā īpašuma trešās izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

2016.gada 11.maijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma trešā izsole, uz kuru ieradās 2 (divi) izsolei reģistrēti dalībnieki - SIA “Dzīvokļu īpašumi” un SIA “A Plus Investment Alliance”. Solīšanas rezultātā augstāko cenu 253 750 EUR (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro) nosolīja un par izsoles uzvarētāju kļuva SIA “A Plus Investment Alliance”, reģistrācijas Nr.50103953631 (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāiemaksā - 233 450 EUR, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā 2016.gada 6.maijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 20 300 EUR apmērā un 2016.gada 12.maijā samaksāja pirkuma maksas daļu 233 450 EUR (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro) apmērā, l īdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.89 „Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē” izsoles noteikumu 2.3., 5.1.,5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 11.maija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8.2-58/6 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 11.maijā notikušās nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2604, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam SIA “A Plus Investment Alliance”, reģistrācijas Nr.50103953631, par pirkuma maksu 253 750 EUR (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

2. Noslēgt nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar SIA “A Plus Investment Alliance”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF