Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 291

protokols Nr. 7, 40. punkts

Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 28.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 0901, kopējā platība 2860 m2 ;

- viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 001, kopēja platība 42,5 m2 ;

- šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 003, kopējā platība 20,9 m2;

- pagraba, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004, kopējā platība 9,6 m2;

- nojumes, kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006, kopējā platība 16,9 m2,

nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000017948 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.86 „Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu” (turpmāk –lēmums), ar kuru tika nolemts atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot izsolē, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) – 33 000 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši euro) apmērā un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā - līdz 2016.gada 6.maijam - nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma pirmā izsole atzīstama par nenotikušu.

Lēmuma 6.punkts nosaka, ka gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā nekustamā īpašuma izsole saskaņā ar lēmuma 3.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem, apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 26.maija sēdē (protokola Nr.8.2-58/9) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un otrās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot otrās izsoles sākumcenu 26400 EUR apmērā, izsoles soli – 1848 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.86 „Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/40), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 26400 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli 1848 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 2640 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro) apmērā.

3. Organizēt nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.86 „Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, pārdošanu otrajā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF