Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 292

protokols Nr. 7, 41. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000082854-56 2011.gada 7.aprīlī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106) (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.56).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.82 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, atsavināšanu” (turpmāk –lēmums), ar kuru tika nolemts atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.56 , pārdodot izsolē, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) – 6600 EUR (seši tūkstoši seši simti euro) apmērā un apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.56 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā - līdz 2016.gada 6.maijam - nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma Nr.56 izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.56 pirmā izsole atzīstama par nenotikušu.

Lēmuma 6.punkts nosaka, ka gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā nekustamā īpašuma izsole saskaņā ar lēmuma 3.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem, apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 26.maija sēdē (protokola Nr.8.2-58/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.56 otrās izsoles organizēšanu un otrās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot otrās izsoles sākumcenu 5280 EUR apmērā, izsoles soli – 370 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.82 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, atsavināšanu” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106) , pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas, kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005, šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106) , nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 5280 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli 370 EUR (trīs simti septiņdesmit euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 528 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro) apmērā.

3. Organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.82 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513 , pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens izsoles dalībnieks.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF