Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 293

protokols Nr. 7, 42. punkts

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 10.martā pieņēma lēmumu Nr.136 „Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu iela 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2 un uz tā esošo mežaudzi 2473 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), pārdodot otrajā izsolē, nosakot otrās izsoles sākumcenu – 230 820 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro) apmērā. Zemesgabala izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi) apstiprināti ar Domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.437 „Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu iela 1A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6503), atsavināšanu” .

Izsoles noteikumos noteikts, ka zemesgabals atsavināms piemērojot tūlītēju samaksu vai nomaksu, maksimālais nomaksas termiņš – 12 mēneši. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Noteiktajā termiņā - līdz 2016.gada 20.maijam - nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala otrā izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to zemesgabala otrā izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 26.maija sēdē (protokola Nr.8.2-58/9) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un trešās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt trešās izsoles sākumcenu par 50 procentiem no neapbūvētā zemesgabala nosacītās cenas (271 000 EUR), kas palielināta par uz zemesgabala esošās mežaudzes vērtību (551,97 EUR), nosakot trešās izsoles sākumcenu 136052 EUR apmērā, izsoles soli – 6803 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.1 (protokola Nr.8.2-58/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2 (uz zemesgabala ir mežaudze 2473 m2 platībā), nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 136052 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši piecdesmit divi euro) apmērā;

2.2. trešās izsoles soli 6803 EUR (seši tūkstoši astoņi simti trīs euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā;

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 13605,20 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti pieci euro un 20 euro centi) apmērā.

3. Organizēt zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.437 „Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu iela 1A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6503), atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pārdošanu trešajā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, trešo izsoli.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF