Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 295

protokols Nr. 7, 44. punkts

Par grozījumu 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma
daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209

Jūrmalas pilsētas dome ar 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.558 “Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem” (turpmāk – Lēmums) nolēma iznomāt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510, daļu, kas sastāv no zemesgabala daļām 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 telpu Nr.7 - 19,9 m2 platībā (turpmāk – Nekustamā īpašuma daļa) uz 10 (desmit) gadiem piedzīvojumu parka izveidei un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai, organizējot nomas tiesību izsoli.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.87 “Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “CSS-Alpine” 2016.gada 2.martā noslēgts Nekustamā īpašuma daļas nomas līgums Nr.1.2-16.3.2/209 (turpmāk – Līgums) par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas, kas sastāv no zemesgabala, kadastra Nr.1300 008 1510 daļas 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005 telpas Nr.7 – 19,9 m2 platībā nomu līdz 2026.gada 2.martam, aktīvās atpūtas organizēšanai. SIA “CSS-Alpine” atbilstoši Līguma 5.1.1.apakšpunktam jāizstrādā aktīvās atpūtas parka projekta dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA “CSS-Alpine” 2016.gada 29.martā (lietas Nr.1.1-49/141) Jūrmalas pilsētas domē iesniedza Vides labiekārtojuma projektu (turpmāk – Projekts) šķēršļu parka izveidei. Minētais Projekts netika saskaņots, jo par trašu konstruktīvajiem risinājumiem un drošību atbildīgais projektētājs - konstruktors nebija parakstījis iesniegto projektu, kā arī bija nepieciešams pārskatīt “Zaļās trases" izvietojums, jo tas divās vietās šķērso gājēju celiņu. SIA “CSS-Alpine” 2016.gada 4.aprīlī atkārtoti iesniedza Jūrmalas pilsētas domē precizētu Projektu. Tomēr tika norādīts, ka jāpārskata trašu izvietojums, jo Valsts nozīmes dižkokā konstrukcijas nav izvietojamas. Līdz ar to, SIA “CSS-Alpine” 2016.gada 17.maijā iesniedza Jūrmalas pilsētas domē precizēto projektu. Ņemot vērā to, ka SIA “CSS-Alpine” izstrādātais Projekts tika saskaņots un izsniegts projektētājam tikai 2016.gada 23.maijā, nav iespējams izvietot šķēršļu trases līgumā noteiktajā termiņā, t.i. līdz 15.jūnijam. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas priekšlikums ir pagarināt šķēršļu trases konstrukciju izvietošanas un piedzīvojuma parka darbības uzsākšanas termiņu, lai nomnieks - SIA “CSS-Alpine” varētu izvietot/uzstādīt šķēršļu trases un nodrošināt to drošu ekspluatāciju. Prognozējamais termiņš nosakāms ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un SIA “CSS-Alpine” iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 3.jūnijā ar lietas Nr.1.1-37/6836), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209 šādu grozījumu:

Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā:

“1.5. Nomnieks apņemas izveidot šķēršļu trases (Līguma 1.4.1.-1.4.3.punkts) ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam.”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt vienošanās par lēmuma 1.punktā minēto Līguma grozījumu parakstīšanu atbilstoši pielikumam.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.295

(protokols Nr.7, 44.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumu 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209

Jūrmalā, 2016.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

SIA “CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja Ivara Ciaguna personā, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 2.martā noslēgto Nekustamā īpašuma daļas nomas līguma Nr.1.2-16.3.2/209 (turpmāk – Līgums) 6.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.____ “Par grozījumu 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209 ” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos:

1. Līdzēji vienojas izteikt Līgumu 1.5.punktu šādā redakcijā:

“1.5. Nomnieks apņemas izveidot šķēršļu trases (Līguma 1.4.1.-1.4.3.punkts) ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmuma Nr.____ “Par grozījumu 2016.gada 2.marta Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/209 ” noraksts , 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

SIA “CSS-Alpine”

Reģistrācijas Nr.40003740270,

Stacijas ielā 26A, Siguldas novads,

Sigulda, LV-2150

______________________________

G.Truksnis

______________________________

I.Ciaguns


Lejupielāde: DOC un PDF