Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 297

protokols Nr. 7, 46. punkts

Par pludmales nogabala no 36.līnijas Kauguru virzienā, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.193 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no 36.līnijas Kauguru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000021203 3230 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 25.maijam. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī 2016.gada 28.aprīļa Jūrmalas pilsētas informācijas biļetenā Nr.06/107. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemts viens pieteikums no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE” (reģ. Nr.40003968037).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 1.pielikumu “Pludmales nogabalu saraksts” ir noteikta 1 508,44 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņi euro un četrdesmit četri centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Vienīgais izsoles dalībnieks saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) 1.10.apakšpunktu samaksājis drošības naudu 50% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 755,00 EUR (septiņi simti piecdesmit pieci euro).

Lēmuma 2.pielikuma 2.1.apakšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un Pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par sākumcenu. Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.apakšpunktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoles uzvarētājam, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams vienīgajam izsoles dalībniekam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE” par izsoles sākumcenu 1 508,44 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņi euro un četrdesmit četri centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.193 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 2.1. un 5.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-4/17) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nomas maksu – 1 508,44 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.193 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu divos pludmales nogabalos”).

2. Noteikt, ka trīs nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 753,44 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs euro un četrdesmit četri centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE”, iemaksāto drošības naudu 755,00 EUR (septiņi simti piecdesmit pieci euro) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc šī lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

5. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.297

(protokols Nr.7, 46.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF