Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 298

protokols Nr. 7, 47. punkts

Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.192 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101 1420 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 25.maijam. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī 2016.gada 28.aprīļa Jūrmalas pilsētas informācijas biļetenā Nr.06/107. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti četri pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JSVS” (reģ. Nr.40103585824);

Dalībnieks Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALRO” (reģ. Nr.40002019360);

Dalībnieks Nr.3 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ezītis Miglā” (reģ.Nr.40103614964);

Dalībnieks Nr.4 – IK “RV 13” (reģ.Nr.42102039677).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 1.pielikumu “Pludmales nogabalu saraksts” ir noteikta 663,15 EUR (seši simti sešdesmit trīs euro un piecpadsmit centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie četri izsoles dalībnieki saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) 1.10.apakšpunktu samaksājuši drošības naudu 50% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, noapaļojot drošības naudu uz augšu līdz veselam euro, tas ir, 332,00 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro) katrs.

2016.gada 25.maijā notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie četri izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu – 4 119,15 EUR (četri tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un piecpadsmit centi) nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALRO”.

Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.apakšpunktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem. Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 6.1.apakšpunktam nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALRO” par augstāko nosolīto nomas maksu – 4 119,15 (četri tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un piecpadsmit centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.7.apakšpunktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.9.apakšpunktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.192 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1. un 5.7.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-4/17) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101 1420 m2 platībā nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JSVS” –1 333,15 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit trīs euro un piecpadsmit centi);

1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALRO” – 4 119,15 EUR (četri tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un piecpadsmit centi);

1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ezītis Miglā” – 2 527,15 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro un piecpadsmit centi);

1.4. IK “RV 13” – 4 119,15 EUR (četri tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un piecpadsmit centi).

2. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALRO” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nosolīto gada nomas maksu – 4 119,15 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.192 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”).

3. Noteikt, ka trīs nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALRO” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 3 787,15 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro un piecpadsmit centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALRO” iemaksāto drošības naudu 332,00 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

5. Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc šī lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALRO” vainas dēļ, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

7. Šī lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Pašvaldību īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt Pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.192 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.298

(protokols Nr.7, 47.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF