Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 25.augustāNr. 423

protokols Nr. 11, 4. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas
pludmales centra) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.5. un 27.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 16. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, apsaimniekotā Jūrmalas pludmales centra (adrese: no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela”, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu organizētās sporta grupas.

6. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmumu Nr.217 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.augusta lēmumam Nr.423

(protokols Nr.11, 4.punkts)

Jūrmalas pludmales centra maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

1.Noma

1.1. Pludmales volejbola laukums Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu

1.1.1.

Volejbola laukuma noma

1 h

3,72

4,50

1.1.2.

Volejbola laukuma noma ar 1 tribīni

1 h

4,13

5,00

1.1.3.

Volejbola laukuma noma ar 5 tribīnēm

1 h

12,40

15,00

1.2. Pludmales handbola laukums Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu

1.2.1.

Handbola laukuma noma

1 h

2,07

2,50

1.2.2.

Handbola laukuma noma ar tribīnēm

1 h

2,48

3,00

1.3. Pludmales futbola laukums Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu

1.3.1.

Futbola laukuma noma

1 h

4,13

5,00

1.3.2.

Futbola laukuma noma ar tribīnēm

1 h

4,55

5,50

1.4.

Tenisa laukuma noma Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu

1.4.1.

Tenisa laukuma noma

1 h

3,72

4,50

1.4.2.

Tenisa laukuma noma ar tribīnēm

1 h

4,13

5,00

1.5.

Vispārējā zemes noma Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu

1.5.1.

Vispārējā zemes noma līdz 100 m2

1m2/1h

0,09

0,11

1.5.2.

Vispārējā zemes noma virs 100 m2

100m2/1h

0,66

0,80

1.6.

Tribīņu noma Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu

 1 posms (99 sēdvietas)

4,54

5,50

1.7.

Mantu skapīšu noma

1.7.1.

Mantu skapīšu noma

1 h

1,24

1,50

1.7.2.

Mantu skapīšu noma

1 diena

4,13

5,00

1.8.

Reklāmas laukuma noma

1 kv.m./1 dienā

0,41

0,50

* Papildināts ar domes 2018.gada 14.jūnija 297.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF