Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 47.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 3.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 64.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 29.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 8.jūnijāNr. 26

protokols Nr. 7, 4. punkts

Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu
Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” (turpmāk – Centrs) funkcijas, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

2. Centrs ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) padotībā esoša iestāde, kas ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

3. Savā darbībā Centrs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Centrs veic savu uzdevumus sadarbībā ar pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām, valsts institūcijām, sabiedriskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

4.1 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

5. Centra Juridiskā adrese: Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015.

6. Centram ir savs zīmogs, norēķinu konts kredītiestādē, kā arī noteikta parauga veidlapa.

II. Centra mērķis, funkcijas un uzdevumi

7. Centra mērķis ir plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā, veicināt sporta attīstību un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pašvaldībā, sniegt organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu īstenošanā, nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

8. Centra funkcijas un uzdevumi ir:

8.1. veikt pašvaldības sporta jomas stratēģisko plānošanu, noteikt sporta attīstības galvenos darbības virzienus, nodrošināt un koordinēt Jūrmalas Sporta stratēģijas ieviešanu;

8.2. veicināt pašvaldības iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību;

8.3. sekmēt investīciju piesaisti pašvaldības sporta pasākumu atbalstam un sporta bāzu attīstībai;

8.3.1 Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

8.4. pārraudzīt, vadīt un ieviest starptautiskos, valsts un vietēja mēroga sporta projektus pašvaldībā;

8.5. pārraudzīt, kontrolēt un nodrošināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, to labiekārtošanu un attīstību, savlaicīgi informēt un veicināt nepieciešamo pārbūvi un remontu Centra apsaimniekotajos objektos; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

8.6. piedalīties sporta pasākumu, norišu, programmu, projektu īstenošanā un uzraudzībā; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

8.7. veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem;

8.8. sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Lielo Pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Sporta Federāciju padomi, sporta veidu federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju un citām sporta institūcijām; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

8.9. sniegt organizatorisko palīdzību sporta attīstības jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību; Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

8.10. izteikt atzinumu par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts no pašvaldības līdzekļiem; Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 29.nolikumu Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 64.nolikumu Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 47.nolikumu

8.11. nodrošināt Centra darbības plānošanu, izstrādāt ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus atbilstoši Centra kompetencei, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, sadarboties ar iestādēm, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem;

8.12. izstrādāt un iesniegt domei Centra budžetu, nodrošinot racionālu un lietderīgu to izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī kontrolēt šo līdzekļu izlietošanu, sniegt atskaites par budžeta izpildi; Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 29.nolikumu Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 64.nolikumu Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 47.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

8.13. sporta projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;

8.14. iesniegt domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar sportu saistītos jautājumos;

8.15. apkopot gada statistiskos rādītājus sportā, analizēt sporta attīstības tendences, sniegt priekšlikumus pašvaldības sporta attīstības politikas veidošanai, kā arī veicināt un atjaunot Jūrmalas sporta vēstures izpēti; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

8.16. apsaimniekot šādus pašvaldības sporta objektus:

8.16.1. Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”, Skolas iela 5, Sloka, LV-2011; Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu

8.16.2. jūras piekrastes daļa posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 metru garumā;

8.16.3. Majoru sporta laukums, Rīgas iela 1, Majori, LV-2015;

8.16.4. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Sporta halle, Raiņa iela 55, Kauguri, LV-2016;

8.16.5. Lielupes vidusskolas sporta zāle, Aizputes iela 1, Lielupe.

8.16.6. Sporta nams „Taurenītis”, Kļavu iela 29/31, Dubulti, LV-2015.

8.16.7. Papildināts ar domes 2020.gada 20.februāra 3.nolikumu

8.17. sekmēt nolikuma 8.16.punktā minēto sporta objektu attīstību ar mērķi piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu pašvaldībā;

8.18. veikt citus uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Centra apsaimniekoto sporta objektu izmantošanas prioritāte ir pašvaldības izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošana.

10. Centrs savas funkcijas un uzdevumus īsteno sadarbojoties ar Izglītības pārvaldi profesionālas ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā un Attīstības pārvaldi.

III. Centra struktūra un darba organizācija

11. Centru izveido, reorganizē vai likvidē dome.

12. Centru vada Centra direktors, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Centra direktors ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Centra direktora pieņemšanu un atlaišanu no amata apstiprina dome, darba līgumu ar Centra direktoru slēdz pašvaldības izpilddirektors.

13. Centrs direktoram ir vietnieks, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Centra direktora vietnieks ir tieši pakļauts Centra direktoram. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

14. Centra direktors atbild par Centra darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:

14.1. plāno un organizē Centra darbību un kontrolē noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

14.2. atbild par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

14.3. atbilstoši domes apstiprinātajam pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstam, pieņem darbā vai atlaiž no darba Centra darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

14.4. izdod rīkojumus un norādījumus Centra darbiniekiem;

14.5. ir atbildīgs par savas kompetences ietvaros pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem;

14.6. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina Centra materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz saimnieciskos darījumus, nodrošina norēķinu kontu atvēršanu un slēgšanu bankā atbilstoši domes noteiktajai kārtībai;

14.7. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus Centra darbības attīstībai un pilnveidošanai;

14.8. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

14.9. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

15. Centra direktors ir tiesīgs pārstāvēt Centru bez īpaša pilnvarojuma un slēgt līgumus par Centram deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

15.1 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

15.2 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

16. Direktora prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto direktora vietnieks vai cits pilnvarots Centra darbinieks. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

17. Šajā nolikumā minēto funkciju un uzdevumu efektīvas izpildes nodrošināšanai var tikt izveidotas komisijas, projektu vadības un ieviešanas vienības, darba grupas vai citas organizatoriskas struktūras.

III.1 Nodaļu uzdevumi
Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

18.1 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 47.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

18.2 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu Papildināts ar domes 2020.gada 26.novembra 47.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

IV. Centra darbinieku tiesības un pienākumi

18. Centra darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina Centra direktors.

19. Centra darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus Centra direktora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

19. 1 Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

20. Centra darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

V. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

21. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra direktors.

22. Centra direktora rīkojumi ir saistoši visiem centra darbiniekiem.

23. Centrs sniedz priekšlikumus domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejai par jautājumiem sporta sfērā un pilda tās noteiktos uzdevumus.

24. Centrs reizi gadā iesniedz domei pārskatu par centra funkciju un uzdevumu izpildi.

25. Centrs kārto lietvedību, veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Centra nomenklatūru un pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā un nodrošina fizisko personu datu aizsardzību.

26. Centra izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

VI. Centra finansējums

27. Centrs tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

28. Centrs var saņemt finanšu līdzekļus no:

28.1. pašvaldības pamatbudžeta;

28.2. ziedojumiem, dāvinājumiem;

28.3. maksas pakalpojumiem;

28.4. papildu līdzekļiem.

29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes noteiktajā kārtībā.

30. Par Centra saimnieciski finansiālo darbību atbild Centra direktors.

31. Centra finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic domes Centralizētā grāmatvedība. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

VII. Noslēguma jautājumi

32. Nolikumā neparedzētus jautājumus Centrs risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar domes lēmumiem un rīkojumiem. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

33. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Centra direktors.

34. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsēta domes 2015.gada 22.janvāra nolikums Nr.2 “Sporta pārvaldes nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.4 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

35. Nolikums stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF