Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 431

protokols Nr. 13, 5. punkts

Par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta
“Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā
realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.142 “Par grozījumiem ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam” atbalstītās specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām,” ietvaros realizējamās prioritārās projekta idejas “Ķemeru parka atjaunošana” aktivitāšu īstenošanas uzsākšanai atbilstoši 2016.gadam apstiprinātā budžeta plānotajam finansējumam 43 500, 00 EUR apmērā izsludinātā iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2’ pantu tika izbeigta bez rezultātiem, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.

Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas projekts ir sarežģīts gan teritorijas, gan plānoto darbu dēļ, tādēļ būvprojektā ir plānots piesaistīt gan sertificētus, gan nereglamentētās sfēras speciālistus, līdz ar to sākotnēji precīzi noteikt plānotās būvprojektēšanas izmaksas nevarēja. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 5.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/40 izveidotā darba grupa 2016.gada 26.aprīlī saskaņoja projektēšanas darba uzdevumu un iepirkuma dokumentāciju atklātā konkursa iepirkumam, ar indikatīvo līgumcenu virs 42 000 EUR, bet nepārsniedzot iepirkuma slieksni – 135 000,00 EUR bez PVN%.

2016.gada 31.maijā izsludinātā atklātā konkursā “Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” un būvdarbu autoruzraudzība” ar ID Nr. JPD 2016/79 piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti ar finanšu piedāvājumu – 134 669,00 EUR (116 669,00 EUR projektēšana, 18 000 EUR autoruzraudzība) bez PVN% un 228 000,00 EUR (210 000,00 EUR projektēšana un 18 000,00 EUR autoruzraudzība) bez PVN%. Par uzvarētāju atzīts piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu 134 669,00 EUR (116 669,00 EUR projektēšana, 18 000 EUR autoruzraudzība) bez PVN%. Atbilstoši augstāk minētajam, iepirkuma pretendenta piedāvātā līgumsumma pārsniedz Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajā budžetā plānoto finansējumu Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai, būvdarbu autoruzraudzībai.

Kopējais indikatīvi pieejamais finansējums, kas paredzēts prioritāri īstenojamajam Eiropas Savienības fondu projektam, kuram ir identificēts Eiropas Reģionālās Attīstības fonda finansējums un projekta ideja apstiprināta Reģionālās attīstības koordinācijas padomē (RAKP 23.03.16. sēdes protokols Nr.1) Integrētās teritorijas investīcijas specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projekta idejai – “Ķemeru parka atjaunošana” ir 5 883 352.94 EUR t.sk. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas nepārsniedz 7% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Šobrīd būvprojekta izmaksas ir 2,4% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.1.: “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, kā arī P1.2. “Kūrorta attīstība” rīcības virzienu R1.2.2.: “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība”, P2.1. “Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība”, P2.8. “Publiskās telpas labiekārtošana” rīcības virzienu R2.8.1.: “Publiskās telpas pilnveide”, Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2016.-2018. gadam identificēto investīciju projektu “Ķemeru parka atjaunošana (ITI SAM 5.6.2.)” (8.pozīcija) un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2016.-2018.gadam 2.pielikumu “Integrētās teritoriju investīcijas” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Prioritārā projekta ideja Nr.1: “Ķemeru parka atjaunošana” un Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 2016.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai iepirkuma ar Id.Nr. JPD 2016/79 “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” rezultātus un līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai paredzēt 2017.gada budžetā finansējuma palielinājumu budžetā būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai, atbilstoši iepirkuma rezultātiem.

3. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai, veicot Investīciju plāna aktualizēšanu, veikt precizējumus investīciju projektā “Ķemeru parka atjaunošana (ITI SAM 5.6.2.)” (8.pozīcija) atbilstoši iepirkuma rezultātiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF