Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 434

protokols Nr. 13, 12. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2011.gada 21.februāra spriedumu lietā Nr.--- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 26.aprīlī kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgā Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 266,72 EUR (LVL 187,45) apmērā, tai skaitā pamatparāds 240,54 EUR (LVL 169,05) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 21.februārim 26,18 EUR (LVL 18,40).

3) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2012.gada 28.maija lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņa saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2012.gada 13.aprīlī, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2014.gada 7.oktobra lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plāna grozījumi 2014.gada 27.jūnija redakcijā.

5) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 29.maija lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plāna grozījumi 2015.gada 23.aprīļa redakcijā.

6) Vārds Uzvārds veicis maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 382,88 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 0,33 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 1,39 EUR apmērā un maksājumi par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 381,16 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 26.aprīļa kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2011.gada 14.aprīļa maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.11-42186 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Mihailam Sudakovam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam LVL 221,33 (314,92 EUR) apmērā par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2012.gada 16.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-33526 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Mihailam Sudakovam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 221,33 (314,92 EUR) apmērā par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2012.gada 18.janvāra lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2011.gada 11.novembra izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2012.gada 31.janvārī.

2012.gada 27.februāra maksāšanas paziņojums Nr.12-34489 un 2012.gada 23.marta maksāšanas paziņojums Nr.12-34928 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas ir izpildīts par kopējo summu LVL 267,88 (381,16 EUR) apmērā, tai skaitā pamatparāds LVL 239,77 (341,16 EUR) par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.martam un nokavējuma nauda LVL 28,11 (40,00 EUR) par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 6.oktobra lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgā Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 26.aprīļa kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 265,00 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 15.septembri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 265,00 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 265,00 EUR. Kārtējie nodokļu maksājumi ir nomaksāti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 6.oktobra lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Adrese, par kopējo summu 265,00 EUR apmērā, tai skaitā pamatparādu 238,82 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu uz 2011.gada 21.februāri 26,18 EUR.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF