Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 435

protokols Nr. 13, 13. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 23.februāra spriedumu lietā Nr. --- tika ierosināta Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas procesa lieta.

2) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 15.marta spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process un apstiprināts Vārds Uzvārds 2010.gada 22.februāra fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

3) Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 28.aprīlī kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 2402,12 EUR (LVL 1688,22), tai skaitā parāds uz 2010.gada 27.aprīlī 1702,76 EUR (LVL 1196,71) apmērā (pamatparāds 1451,67 EUR (LVL 1020,24) un nokavējuma nauda līdz 2010.gada 15.martam 251,09 EUR (LVL 176,47)), aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---) par periodu 2010.gada 1.aprīlis – 31.decembris 643,28 EUR (LVL 452,10) apmērā, aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---) par periodu 2010.gadam 56,08 EUR (LVL 39,41) apmērā.

4) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2011.gada 6.aprīļa lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds 2010.gada 13.aprīļa mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna 2011.gada 21.marta grozījumi.

5) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus saskaņā ar Vārds Uzvārds mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu un tā grozījumiem par kopējo summu 33,23 EUR, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma (redakcija, kas spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim) 177.panta pirmajai daļai, ja fiziska persona ir izpildījusi savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu un šajā sadaļā noteiktos pienākumus, kā arī bankrota procedūras laikā pilnībā segusi visas maksātnespējas procesa izmaksas, šīs personas atlikušās parādsaistības (izņemot uzturlīdzekļu maksājumus), kas tika norādītas tās mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā, pilnā apmērā tiek dzēstas un kreditori zaudē prasījuma tiesības pret fizisko personu. Pamatojoties uz iepriekš minētā likuma 177.panta otro daļu, pēc fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanas netiek dzēsti šīs procedūras ietvaros nenomaksātie nodokļu parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcija, kas spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim) 179.panta pirmās daļas 2.punktu, maksātnespējas process tiek izbeigts, ja fiziskā persona ir nokārtojusi visas parādsaistības. Saskaņā ar šā likuma 179.panta otro daļu maksātnespējas procesu izbeidz un fizisko personu atbrīvo no savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā atlikušajām parādsaistībām, ja bankrota procedūra ir pabeigta.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2011.gada 23.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.11-40336 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Mihailam Sudakovam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam LVL 832,33 (1184,30 EUR) apmērā par zemes un ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr.---).

2012.gada 16.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-33826 un 2012.gada 30.augusta maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-38844 nosūtīti maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Mihailam Sudakovam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 825,56 (1174,67 EUR) apmērā par zemes un ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2013.gada 18.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-34917 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Adrese administratoram Mihailam Sudakovam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam LVL 828,52 (1178,88 EUR) apmērā par zemes un ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr.---).

2014.gada 27.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.14-35655 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Mihailam Sudakovam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam 1178,78 EUR apmērā par zemes un ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 10.oktobra lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2014.gada 17.jūlija izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs zemes īpašumam --- un kadastra numurs ēkas īpašumam ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2014.gada 1.novembrī.

2014.gada 13.novembra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.14-38650, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas, nav izpildīts par kopējo summu 7755,18 EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāds 4618,37 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 3136,81 EUR.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 14.jūlija lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, atbrīvojot Vārds Uzvārds no 2010.gada 22.februāra mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā un tā 2011.gada 21.marta grozījumos norādītajām atlikušajām saistībām, tajā skaitā no nekustamā īpašuma nodokļa 2366,12 EUR apmērā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.aprīlī kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par nekustamo īpašumu Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Adrese mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānam un ir 2368,89 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 15.septembri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 10124,07 EUR, tajā skaitā Kreditora prasījums 2368,89 EUR, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā 7755,18 EUR, tajā skaitā pamatparāds 4618,37 EUR un nokavējuma nauda 3136,81 EUR par zemi un ēku Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 14.jūlija lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma (redakcija, kas spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim) 179.panta pirmās daļas 2.punktu un 179.panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese, 2368,89 EUR apmērā, tai skaitā:

1.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 2312,81 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 2061,72 EUR (par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2010.gada 15.martam 251,09 EUR;

1.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 56,08 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 56,08 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2010.gada 15.martam 0,00 EUR.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2014.gada 13.novembra maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.14-38650 un par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā 7755,18 EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāds 4618,37 EUR un nokavējuma nauda 3136,81 EUR par zemi un ēku Adrese, tai skaitā:

2.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 7062,41 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 4207,27 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 2855,14 EUR;

2.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 692,77 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 411,10 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 281,67 EUR.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF