Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 436

protokols Nr. 13, 14. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2011.gada 26.oktobra spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 14.martā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 239,90 EUR (LVL 168,60) apmērā, tai skaitā pamatparāds 208,80 EUR (LVL 146,74) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 26.oktobrim 31,10 EUR (LVL 21,86).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 15.aprīļa lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2013.gada 27.februārī, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2015.gada 17.jūnija lēmumu lietā --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plāna grozījumi 2015.gada 25.maija redakcijā.

5) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 6,05 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 1,21 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 4,84 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 14.marta kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2012.gada 12.marta maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-34789 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Irēnai Medveckai, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 22,93 (32,63 EUR) apmērā par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2012.gada 12.marta maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-34788 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Irēnai Medveckai, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam LVL 73,96 (105,24 EUR) apmērā par īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 15.augusta spriedumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2012.gada 9.marta izsoles akts Nr.1 par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2012.gada 28.augustā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 15.augusta spriedumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2012.gada 9.marta izsoles akts Nr.1 par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2012.gada 28.augustā.

2012.gada 5.decembra maksāšanas paziņojums Nr.12-40134 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu 54,85 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 30,22 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 24,63 EUR par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr.---).

2012.gada 5.decembra maksāšanas paziņojums Nr.12-40133 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu 175,40 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 96,67 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 78,73 EUR par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr.---).

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama pilsētas 2015.gada 25.septembra lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 14.marta kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese, par ēku Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 233,85 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 15.septembri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 464,10 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 233,85 EUR, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 230,25 EUR, tajā skaitā pamatparāds 126,89 EUR un nokavējuma nauda 103,36 EUR par zemi un ēku Adrese un ēku Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama pilsētas 2015.gada 25.septembra lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese un ēku Adrese, 233,85 EUR apmērā, tai skaitā:

1.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 183,26 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 157,48 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 26.oktobrim 25,78 EUR;

1.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 3,36 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 2,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 26.oktobrim 0,37 EUR;

1.3 par ēku Adrese – par kopējo summu 47,23 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 42,28 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2011.gada 26.oktobrim 4,95 EUR.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2012.gada 5.decembra maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-40134 un Nr.12-40133, par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 230,25 EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāds 126,89 EUR un nokavējuma nauda 103,36 EUR par zemi un ēku Adrese un ēku Adrese, tai skaitā:

2.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 172,22 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 94,93 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 77,29 EUR;

2.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 3,18 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 1,74 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 1,44 EUR;

2.3 par ēku Adrese – par kopējo summu 54,85 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 30,22 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 15.septembrim 24,63 EUR.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF