Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 437

protokols Nr. 13, 15. punkts

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625
"Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu un ņemot vērā 2016.gada 7.septembra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam šādu grozījumu aizstājot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Rīcības plāns” g) nodaļu „Darbības un pasākumi” ar jaunu Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Rīcības plāns” g) nodaļu „Darbības un pasākumi” saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāna izpildi kontrolē Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai lēmumu par aktualizētā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāna apstiprināšanu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF